Brudd i forhandlingene om arbeidstid for barnehagelærere

Utdanningsforbundet har i dag brutt forhandlingene med kommunenes organisasjon KS om ny arbeidstidsavtale i barnehagene.

Kravene til barnehagene og barnehagelærernes ansvar har økt betydelig over mange år. Likevel er barnehagelærernes tid til planlegging, for- og etterarbeid uendret. Dette går særlig ut over barnegruppa som helhet og ikke minst barn med særskilte behov. Derfor har Utdanningsforbundet i forhandlingene med KS krevd mer tid til hvert enkelt barn.

– Kravene i den nye rammeplanen forsterker behovet for mer tid ytterligere. Vi har derfor bedt om mer tid til de oppgavene samfunnet har pålagt oss, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Forhandlingene om arbeidstid startet 8.desember i fjor. KS ønsket å videreføre dagens avtale (prolongering). For Utdanningsforbundet var ikke dette godt nok.

Liten forståelse fra KS

– KS har ikke ønsket å komme oss i møte på noen av våre krav og vil bare ha en videreføring av den nåværende avtalen. Da skurrer det ikke rent lite når de samtidig snakker om betydningen av kvalitet for de minste. Jeg må konstatere at KS i liten grad har vært opptatt av å sikre denne kvaliteten under forhandlingene våre. KS forholder seg ikke til hva barnehagelærerne selv mener skal til for å få gjort jobben sin på en god måte. Vi har møtt liten forståelse for at barnehagelæreren er barnets første lærer og at barns utdanning starter i barnehagene, sier Handal.

Avtalen det har vært forhandlet om er Sentral forbundsvis særavtale 2201 – Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager.

Barnehageloven og rammeplanen

Utdanningsforbundet mener det er nødvendig å legge bedre til rette for at pedagogiske ledere og barnehagelærere har en reell mulighet til å ta det ansvaret som er pålagt dem gjennom barnehageloven og rammeplanen. Derfor stilte vi to overordnede krav i forhandlingene: Økt tid til planlegging og for- og etterarbeid, samt bedre sikring av at denne tiden faktisk blir brukt slik den er ment å bli brukt.

– Når politikernes – og foreldrenes - ambisjoner for barnehagene har økt voldsomt uten at barnehagelærerne har fått mer tid til å innfri kravene, blir de satt i en umulig skvis. Da blir løftene om tidlig innsats bare tomme ord og festtaler.
Steffen Handal

Ny rammeplan og barnehageloven setter høye mål for barnehagen. I den nye rammeplanen er barnehagelærerens ansvar og oppgaver tydeliggjort, i tillegg til at planen inneholder langt flere formuleringer om hva barnehagelærerne og det øvrige personalet skal gjøre. Samtidig er barnehagene bare på noen tiår blitt et sted for omtrent alle barn i Norge. Dette betyr blant annet at stadig yngre barn går i barnehagen i dag.

Veien videre

Når det nå er brudd i forhandlingene om arbeidstidsavtalen SFS 2201, skal avtalen behandles av en nemnd. Den skal bestå av begge parter samt en nemndsleder.
Om Utdanningsforbundet ikke kan akseptere nemndas forslag til ny avtale, kan arbeidstiden i barnehagen bringes inn i hovedtariffoppgjøret.

– Det sentrale for oss er å sikre barnehagelærere og pedagogiske lederes mulighet til å følge opp hvert enkelt barn, og barnegruppen som helhet, på en god og forsvarlig måte. Da er det en forutsetning å ha nok tid til å være godt forberedt til jobben, avslutter Steffen Handal.

Utdanningsforbundets krav er:

  • Økt tid til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogisk leder og barnehagelærer.
  • Sikring av pedagogisk leders og barnehagelærers tid til å arbeide selvstendig med planlegging, for- og etterarbeid.

Utdanningsforbundets krav 8. desember 
Kravene fra Utdanningsforbundet bygger på den store "arbeidstidshøringen" som vi har hatt i organisasjonen, der medlemmer i klubbene og tillitsvalgte på alle nivå har jobbet med å prioritere krav.

 

 Les mer om forhandlingene her

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet