Ny bemanningsnorm i barnehager: – For barnas skyld

– En bemanningsnorm er først og fremst viktig for barna, men også for ansattes mulighet til å gi barna det gode tilbudet de ønsker, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

I regjeringens forslag til endringer i barnehageloven, ligger også en bemanningsnorm for barnehager. 

I dag, torsdag, deltok Steffen Handal i en åpen høring på Stortinget om lovforslaget. Det var stor interesse for høringen, og flere ulike organisasjoner deltok.

– Normen må iverksettes nå, selv om den ikke er perfekt. Vi har ikke mer ventetid. Så må vi bruke en toårsperiode på å evaluere virkningen av den, og finne ut hvilke forbedringer som må gjøres, sier Utdanningsforbundets leder.

– Bemanningsnormen må bli et viktig redskap for å sikre god og likeverdig kvalitet i barnehagene. I dag er det alt for stor forskjell på den strukturelle kvaliteten i barnehagene, sier Handal.

Han viser til at dette er dokumentert flere ganger, blant annet i siste Stortingsmelding om barnehagene.

Innspill til forbedring

Regjeringen forslår blant annet at det skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.  Dessuten vil regjeringen at det skal kunne gis dispensasjon til kommunene fra bemanningsnormen på inntil et år av gangen, «når særlige hensyn tilsier det».

Utdanningsforbundet støtter innføringen av en bemanningsnorm, og ønsker at den innføres fra 1. august, men har samtidig flere innspill til forbedringer av regjeringens forslag.
I forkant av gårsdagens høring er disse innspillene sendt til Utdannings- og forskningskomiteen om bemanningsnormen, der regjeringens forslag diskuteres. Her kan du lese alle innspillene fra Utdanningsforbundet

I innspillene summerer Utdanningsforbundet opp hvilke faktorer vi mener skal til for at normen skal bli god. 

Det har i mange år vært politisk enighet om at en bemanningsnorm skal komme. Dette er nå opp til Stortinget som nå skal behandle forslaget som foreligger fra regjeringen. Foreløpig dato er satt til 31. mai.

Under høringen på Stortinget trakk Handal fram noen av Utdanningsforbundets innspill til normen:

  • Det kan ikke gis dispensasjoner fra grunnbemanningsnormen.
  • Normen kan bare omfatte dem som er i direkte arbeid med barna, og må gjelde på gruppenivå.
  • Den må skjerpes i barnehager med lang åpningstid.
  • Grunnbemanningen må rundes oppover til hele årsverk.

– Mange andre høringsinstanser peker også på de samme forholdene. I flere av høringsuttalensene er forslagene svært godt begrunnet, understreker Utdanningsforbundets leder og kaller bemanningsnormen «et helt nytt redskap for å utvikle kvaliteten i barnehagen»

Samle erfaringer

– Vi må finne ut hvordan den treffer i praksis. Både departement, lokal barnehagemyndighet, foreldre, ansatte og eiere må gjøre en jobb for at normen blir fulgt og for eventuelt å evaluere hva slags endringer som skal til får å forbedre normen, sier Handal.

Utdanningsforbundet vil at det lages konkrete planer for hvordan man jobber for å samle erfaringer i en evalueringsperiode. 
– Jeg mener at trepartssamarbeidet må tas i bruk. Og foreldre må spille en viktig rolle når vi høster erfaringer, sier Handal.

Han understreker at det ikke er nok å ansette nok folk i grunnbemanningen, og peker videre på at når så mange opplever knappere tid til ungene, så skyldes dette også andre forhold i barnehagene:
– Kjøkkenhjelperen er borte, vaktmestertjenester er borte og styrerstillingene er redusert til et minimum, sier Handal.

– De som skal jobbe direkte med barna driver både med administrativt og praktisk arbeid. Vi er nødt til å bli flinkere til å skille mellom pedagogisk arbeid rettet mot barna – og administrativt arbeid. 

Og det hjelper ikke med en bemanningsnorm dersom barnehageeiere ikke finner vikarer ved sykdom, mener Handal.

– Dette er et problem som stjeler tid fra barna. En bemanningsnorm må inneholde formuleringer som bidrar til at tilsynsmyndigheten også skal følge med på hva slags rutiner barnehagene har for å sørge for vikar – og hvordan dette virker, sier Steffen Handal.