Ny bemanningsnorm for barnehager: – Ikke tilstrekkelig

– Endelig får vi en bemanningsnorm for norske barnehager. Dessverre er den ikke god nok, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

I dag la regjeringen fram forslaget sitt til ny nasjonal bemanningsnorm for barnehager. Det har i mange år vært politisk enighet om at en slik norm skal komme.  

– Forslaget regjeringen legger fram gir bare et absolutt minimum av det barnehagene trenger, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet støtter forslaget om én ansatt per tre barn under tre år eller seks barn over tre år, og er glade for at en bemanningsnorm endelig kommer.

Men Utdanningsforbundet har under høringen til den nye bemanningsnormen vektlagt at en bemanningsnorm må gjelde for hele åpningstiden, gjennom hele uka og hele dagen.  Dette er blant innspillene som ikke er tatt hensyn til i regjeringens forslag til bemanningsnorm.

– Regjeringens forslag vil ikke gi ikke en god nok bemanning i barnehagene, og er ikke tilstrekkelig, sier Handal.

Stortinget kan forbedre normen

Barnehagens bemanning har hittil ikke vært regulert i lovverket. Øie-utvalget fra 2012 pekte på dette som en svakhet ved reguleringen av kvalitet i norske barnehager.

– Nå må vi samle erfaringer med hva denne nye normen fører til. Den er et redskap som kan justeres og forbedres, for å skaffe alle barn i Norge et likeverdig og godt barnehagetilbud. Alle barn skal ha glede og nytte av nok bemanning og riktig kompetanse, sier Utdanningsforbundets leder.

Regjeringens forslag til bemanningsnorm skal nå behandles av Stortinget, og stortingspolitikerne kan styrke og forbedre normen om de ønsker.

Utdanningsforbundet forutsetter at bemanningsnormen er fullfinansiert.

Våre krav

Utdanningsforbundet har ment at følgende krav burde gjelde for den nye normen:

• Den må gjelde hele åpningstiden. En barnehage som er åpen 11 timer per dag har en åpningstid som er 22 prosent lengre enn de som har åpent i ni timer. Med like mange ansatte per barn vil bemanningen være langt dårligere i barnehagen med lengst åpningstid. Utdanningsforbundet mener derfor at normen må økes i barnehager der åpningstiden er mer enn ni timer per dag.

• Normen må gjelde hele uken. Vi ønsker mest mulig stabilitet for barna, og vil derfor ha god bemanning hver dag, hele uken. Med deltidsstillinger kan bemanningen bli dårligere på noen dager.

• Normen må gjelde på barnegruppenivå. Det vil være en sikring for at normen kommer det enkelte barn til gode. Store barnehager kan ha god bemanning på en avdeling og dårlig på en annen.

• Når det kommer ett barn til, utover nivået normen krever, må det utløse krav om en ny fulltidsstilling.

• Normen må gjelde ansatte i direkte arbeid med barnehagebarna. Ansatte som løser andre oppgaver må komme i tillegg.

Etter det Utdanningsforbundet kan se er ingen av disse anbefalingene tatt til følge.

– Dessverre har ikke kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner hørt på innspillene vi har kommet med. Vi kommer imidlertid til å fortsette å jobbe for å gjøre både bemanningsnormen og barnehagelærernormen bedre. Det vil gi barn en bedre barnehage, sier Handal.

FAKTA

Utdanningsforbundet mener det er behov for bedre bemanning i barnehagene av følgende årsaker:

• Åpningstidene i barnehagene er blitt kraftig utvidet. Hver tredje barnehage har åpent i ti timer eller mer, ifølge KOSTRA-tall.

• I 1980 gikk bare seks prosent av ettåringene i barnehagen. Nå går 82 prosent av ettåringene i barnehage, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

• 11 prosent av spurte barnehagelærere sier at bemanningssituasjonen hos dem var direkte dårlig. 29 prosent sier at den var «mindre god», ifølge funn fra en undersøkelse gjort av Respons Analyse i 2017.

• 6 prosent av spurte barnehagelærere oppgir 20 eller mer på spørsmålet «Hvor mange barn kan én ansatt på det meste ha ansvaret for alene i løpet av en vanlig dag i barnehagen du jobber i?». 16 prosent svarte 15-10 barn, i undersøkelsen (Respons Analyse 2017)