Bedre enn bruttoordningen for de fleste yngre

Yngre årskull får en bedre offentlig tjenestepensjonsordning enn dagens. Den nye ordningen er bedre dimensjonert og den gir raskere mulighet for å kompensere for levealdersjusteringen. For mange vil den nye ordningen være bedre enn en videreført bruttoordning allerede ved avgang ved 64 år.

Pensjonen til de yngste årskullene vil være summen av ny folketrygd, ny AFP og ny alderspensjon i tjenestepensjonen. De vil ikke ha noen av overgangselementene som årskull født på 1960- og 70-tallet vil ha. De vil heller ikke ha en oppsatt rett fra den gamle bruttoordningen. Likevel vil pensjonen for de fleste være bedre enn om vi hadde videreført dagens bruttoordning. Dette henger sammen med at Stortinget i 2011 innførte levealdersjustering av alderspensjonen i bruttoordningen fra 67 år. Etter 67 år gir ikke bruttoordningen ytterligere opptjening for de som allerede har minst 30 års opptjening. Det ville derfor ta lenger tid å kompensere for levealdersjusteringen. Det ville ha hatt mindre verdi å videreføre en god tidligpensjonsordning som dagens AFP når den livsvarige pensjonen fra 67 år ble dårligere.

Les mer om saken her