Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor: Hva får 1962-kullet?

1962-kullet er de siste som beholder dagens ordning. Hva blir situasjonen for dem?

De beholder AFP som tidligpensjonsordning for årene 62-66 år og får en samordnet bruttopensjon fra 67 år.

Fra 67 år blir pensjonen fullt levealdersjustert, men det gis et garantitillegg som påvirkes av hvor mange år du har opptjening før 2011. Videre trappes garantitillegget ned til 60 pst for 62-kullet.

Se beregningen i dette notatet