Arbeidstid barnehage: Sikret tid

– Vi har forhandlet fram en sterkere sikring av de minst fire timene til planlegging som barnehagelærerne og de pedagogiske lederne har krav på, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Han er Unios forhandlingsleder i tariff-forhandlingene med KS. Sent i kveld kom partene til enighet. 

En undersøkelse Respons Analyse nylig gjennomførte for Utdanningsforbundet avdekket at hele 26 prosent av barnehagelærerne brukte mindre enn de fire timene de har krav på til planlegging og for- og etterarbeid i uken i fjor.

- Undersøkelsen viser med all tydelighet at avtalen ikke fungerte etter hensikten mange steder. Dette påvirker kvaliteten, og det er barna som rammes. Derfor var det så viktig å få på plass et forhandlingsresultat som sikrer planleggingstiden bedre, sier Handal.

Viktig protokoll

Selv om avtaleteksten er den samme som nemda nylig landet på, har vi nå fått et tillegg til avtalen, en såkalt protokoll. Her utdyper partene en felles forståelse av avtaleteksten, og her har vi oppnådd flere forbedringer.
 

Vi mener at forhandlingsresultatet sikrer at barnehagelærere og pedagogiske ledere faktisk vil få de MINST fire timene de har krav på til planlegging i uken. Avtaleteksten påpeker at det er leders ansvar å sikre dette, og protokollteksten understreker flere steder at fire timer er et minimum.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Erstatter tapt tid

Handal trekker særlig fram erstatning av tapt tid som en viktig seier:

– Teksten i protokollen understreker at fire timer er et minimum, og at planleggingstid som av ulike årsaker går tapt – slik mange av våre medlemmer opplever - skal erstattes på et senere tidspunkt. 

Samtidig er Handal klar på at Utdanningsforbundet ikke har fått gjennomslag for kravet om mer tid til planlegging.

– Vi hadde to hovedkrav: Sikring av tid og mer tid. Partene sto langt fra hverandre, og lenger kom vi dessverre ikke. Likevel mener og tror vi at barnehagelærerne vil oppleve resultatet som en reell forbedring, fastslår Handal.

Barnehagelærernormen

Siden alle pedagogiske ledere og barnehagelærere har krav på MINST fire timer til planleggingsarbeid tror han også på at den nye pedagognormen kan virke positivt på situasjonen. I de barnehagene som får flere lærere når normen trer i kraft, blir det mer tid til planleggingsarbeidet samlet sett.

Også styrerne ser behovet for mer tid til planlegging for barnehagelærerne. Det viser både egne undersøkelser blant Utdanningsforbundet styrermedlemmer og styrernes innspill i den store organisasjonsmessige høringen til forbundet.

– Men styrere står ofte i en skvis mellom faglige ambisjoner og ressursmangel. Nå har de fått tydeligere føringer om å verne om barnehagelæreres tid til planlegging, for- og etterarbeid noe de kan bruke for å kreve ressurser hvis dette er nødvendig for at avtalen skal overholdes, påpeker Handal.

Les protokollen her

Les vedlegg til protokollen her

Les også Spørsmål og svar om arbeidstid barnehage

 

Fakta om arbeidstidsforhandlingene

Den eksisterende arbeidstidsavtalen (SFS 2201) ble sagt opp av Utdanningsforbundet høsten 2017.

I reforhandlingen av avtalen fremmet Utdanningsforbundet to krav ovenfor KS: 1) Sikring av tiden, og 2) mer tid, til planlegging for- og etterarbeid.

Tilbudet til KS var å videreføre eksisterende avtale. Utdanningsforbundet godtok ikke tilbudet, og dermed gikk saken til nemnd.

Utdanningsforbundet sa 17. april nei til nemndskjennelsen fordi vi mente forslaget ikke ga barnehagelærerne tilstrekkelig tid og handlingsrom til å følge opp barna på en god måte.

18. april ble krav om arbeidstid i barnehagen og forhandlinger om særavtalen, SFS 2201, tatt inn i tariff-forhandlingene mellom KS og Unio.

12.400 medlemmer (barnehagelærere/pedagogiske ledere og styrere) er omfattet av avtalen.

Den nye avtalen varer til 31.12.2019

 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet