Lederjuss: Vold og trusler om vold mot ansatte i skoler og barnehager

Ny forskrift til arbeidsmiljøloven stiller krav til hvordan skoleledere og styrere skal forebygge og opptre i forbindelse med vold- og trussel om voldssituasjoner.

Vi ser dessverre en økt tendens til vold og trusler om vold rettet mot ansatte i skoler og barnehager. Det er viktig at både skoleledere og ledere i barnehager nærmer seg dette på en god måte. I en ny forskrift til arbeidsmiljøloven kapittel 23 A, om utøvelse av arbeid, er det stilt krav til skoleledere og styrere om hva en skal gjøre for å forebygge og opptre i forbindelse med vold- og trussel om voldssituasjoner.

Må gjøre risikovurdering

Det er viktig at det foretas en risikovurdering av faren for at ansatte kan bli utsatt for vold og trusler om vold. Ledere har en svært viktig rolle her. Skolen eller barnehagen har kanskje gode rutiner for å håndtere vold mellom barn, men kan mangle dette der ansatte står i faresonen eller er skadelidende.

Styrere og skoleledere skal i henhold til forskriften, som arbeidsgivers representant, ved planlegging, utforming og utføring av arbeid, sørge for en enkeltvis og samlet vurdering av hvilke forhold som kan innebære fare for at de ansatte utsettes for vold og trusler om vold. Det er viktig at de ulike risikofaktorene som finnes blir identifisert.

Ledelsen har særlig ansvar

Kap 23 A i forskriften har angitt hvilke elementer som kan ha stor betydning for risikobildet. Dette er: «Arbeidets organisering og tilrettelegging, situasjoner der arbeidstaker kan bli utsatt for vold, arbeidstidens plassering og organisering, bemanning, alenearbeid, kompetansen, utforming av arbeidslokaler og effekt av tiltak». Ledelsen har også et særlig ansvar for å bidra til at de ansatte og ledelse får øvelse i forebygging, hvordan håndtere vold- og trusselsituasjoner og hvordan en skal bruke eventuelt sikkerhetsutstyr.