Om læring og klassestørrelse

Mange opplever at det er for mange elever i klasserommene. Foto: Utdanningsforbundet.

Forsker Anders Kluge er kritisk til SSB-forskerne som avviser betydningen av god lærertetthet. Mener høy lærertetthet er viktig for elevenes utbytte.

Publisert 21.04.2017 Denne artikelen kan inneholde utdatert informasjon

I Dagsavisen 18. april hevder SSB-forskeren Sturla Løkken at det ikke er en sammenheng mellom klassestørrelse og læring. Bakgrunnen for denne påstanden er en studie utført av SSB der Løkken og en kollega undersøker hvorvidt elevene i små klasser senere i livet tar lengre utdanning eller får høyere inntekt enn elever fra større klasser. Basert på data fra den tidligere 9-årige skolen finner forskerne ingen sammenheng mellom klassestørrelse og senere utdanningslengde eller inntekt, og Løkken konkluderer da med at der ikke er noen sammenheng mellom klassestørrelse og læring.

Det er vanskelig å se hvordan undersøkelsen gir grunnlag for å uttale seg om læring. Det er mulig å håpe og tro at økt læringsutbytte gjør at elevene senere velger lengre utdannelse og at de får høyere inntekt, men det er ikke forskningsmessig grunnlag for å påstå det. Det blir ytterligere problematisk når det viser seg at undersøkelsen baserer seg på gårsdagens skole, før kunnskapsløftet ble innført og i praksis også før den forutgående reform 97 hadde fått særlig effekt. Vi har nå en annen norsk skole enn vi hadde for 20 år siden, noe som gir undersøkelsen begrenset verdi for dagens debatt om prioritering i skolen.

Læringsutbytte er krevende å måle. Med observasjoner i klasserom kan vi likevel finne at lærere som tilrettelegger for elevenes læring ved en blanding av elevsamarbeid, bruk av digital teknologi, og rådgiving sammen med undervisning, de får gode læringsresultater for sine elever. Denne typen opplegg er lærerintensivt arbeid i en skole tilpasset elevenes nye hverdag. Da viser forskning at hyppig veiledning av elevene – noe som krever høy lærertetthet i klasserommet – er viktig for at elevene skal få et godt utbytte.

Det er dyrt å øke lærertettheten, og nytteverdien må måles opp mot andre tiltak. I den vurderingen er det viktig med oppdatert kunnskap om hva som er elevenes og lærernes hverdag i skolen, sammen med hvilke utfordringer de møter i utdannelse og arbeidsliv.

Innlegget sto først på trykk i Dagsavisen 20.04.2017