Nye læreplaner: – Gi innspill!

Hva skal være viktigst i de ulike fagene? De første skissene er nå klare, og vi oppfordrer alle lærere til å engasjere seg og gi innspill.

Prosessen med å lage et nytt læreplanverk for grunnopplæringen er kommet godt i gang. De første skissene beskriver kjerneelementene i hvert enkelt fag.

Skissene ligger på Utdanningsdirektoratets nettside, og det er også der man kan sende inn tilbakemeldinger. Utdanningsdirektoratet: "Bli med å endre fagene!"

– Jeg håper at så mange lærere som mulig engasjerer seg i dette arbeidet. Her får alle en mulighet til å påvirke fagene som er ganske unik, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

Åpen prosess

Gruppene som nå har levert sine første skisser består i all hovedsak av lærere. Arbeidet med fagfornyelsen ledes av Utdanningsdirektoratet, som har lagt stor vekt på at de ønsker en åpen og inkluderende prosess.

Frist for innspill i denne runden er 27. september. Det vil også være mulig å gi innspill til en videreutviklet versjon av skissene, som etter planen blir lagt frem 23. oktober. 

Intern referansegruppe

Alle i lærerprofesjonen kan delta som enkeltpersoner i fagfornyelsen. Utdanningsdirektoratet oppfordrer også lærere til å samles og diskutere utkast med kolleger.

Utdanningsforbundet jobber bredt med fagfornyelsen, og vil være tett på prosessen.

Temanotatet "Fag og fornying – sentrale idear og begrep" gir et godt grunnlag for alle som deltar i arbeidet.

Utdanningsforbundet har etablert en intern referansegruppe bestående av ulike representanter fra lærerprofesjonen. Gruppa skal gi innspill til sentralstyret.

– Det er en solid samling med kompetanse og klokskap i gruppa, så dette vil bli spennende. I tillegg har vi jo også alle tillitsvalgte som engasjerer seg i fagfornyelsen, sier Skyvulstad.

Klart til 2020

Den fagfornyelsen som nå pågår bygger på arbeidet til Ludvigsen-utvalget, som skrev om framtidas skole, og på stortingsmelding 28 fra 2016, kalt "Fag, fordypning, forståelse – en fornyelse av Kunnskapsløftet".

En ny overordnet del av læreplanverket, tidligere kalt generell del, er ferdig og er dermed et grunnlag for det videre arbeidet med fagfornyelsen.

Nå jobbes det videre med å integrere verdigrunnlaget og fagene. Det jobbes også med hvordan de tre tverrfaglige temaene skal integreres i hvert fag. Disse tre temaene er:

  • bærekraftig utvikling
  • folkehelse og livsmestring
  • demokrati og medborgerskap

Fra 2018 skal det utvikles utkast til læreplaner i 14 ulike fag og det skal gjennomføres høring. Høsten 2020 skal det nye læreplanverket tas i bruk.

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder