Lærere i barneskolen mest utsatt for vold

En ny undersøkelse viser at om lag halvparten av lærerne i barneskolen har opplevd fysisk vold fra elever en eller flere ganger i løpet av de siste fem årene. – Ingen skal oppleve å stå alene etter å ha opplevd vold eller trusler, sier Steffen Handal.

Respons Analyse har på oppdrag fra Utdanningsforbundet utført en undersøkelse om vold og trusler blant lærere i grunnskolen våren 2017. Undersøkelsen inneholder tall for hele landet, og egne tall for Oslo. 819 lærere svarte på undersøkelsen. Av disse sier 344 at de i løpet av de fem siste årene har vært utsatt for fysisk vold, ifølge NRK.

Mer vold fra de yngste elevene

NRK har snakket med rektor Stein Roar Jakobsen fra Narvik. Han opplevde å få en brostein kastet etter seg av en 10-åring.

– Når jeg runder hjørnet er jeg helt uforberedt på at det kommer en stor brostein susende gjennom lufta, nær ved å treffe meg i hodet, forteller han.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet er ikke overrasket over at andelen av de som har opplevd fysisk vold er størst i barneskolen.

– En 6-åring kan skade en lærer både ved å slå, sparke, spytte og utøve psykisk vold. Jeg tror ikke vi skal bli overrasket over det. Folk som har jobbet med barn og unge vet at det kan skje, sier han til NRK.

Les hele saken fra NRK her

Blant ungdomsskolelærerne er det langt færre som svarer at de har vært utsatt for fysisk vold, 19 prosent mot 51 prosent av barneskolelærerne. Undersøkelsen viser ingen store forskjeller mellom Oslo og resten av landet.

Risiko skal kartlegges bedre

En lovendring fra 2017 slår enda tydeligere fast enn før at risiko for vold og trusler skal kartlegges. Handal understreker at å bli utsatt for vold og trusler ikke er en privatsak.

– Slike hendelser angår alle på arbeidsplassen. Vi må sørge for bedre oppfølging av de lærerne som utsettes for vold eller trusler, sier Steffen Handal.

Mange lærere opplever det som en veldig vanskelig situasjon – både fordi en mister kontroll og at det fysisk og psykisk kan være svært krevende.

– Ingen barn har et ønske om å være voldelige. Når et barn slår eller spytter er det mangel på impulskontroll, og et utrykk for noe annet. De aller fleste erfarer at når barnet blir eldre, så er det enklere å snakke ut om vanskelige situasjoner. Det er viktig at disse barna hjelpes og støttes, sier Handal til slutt.

Se mer her om hva du kan gjøre dersom du som lærer utsettes for vold i skolen

Fakta om trusler og vold i grunnskolen:

Norsk Respons stilte de samme spørsmålene i en lignende undersøkelse for Utdanningsforbundet i 2005.Utvalget var da totalt 900, det inkluderte lærere i videregående. Oslo og Akershus var sammenslått som et område.

Hovedfunn:
•Tilfeller av trusler og vold mot lærere har mer enn fordoblet seg de siste 12 årene

•Flest tilfeller av trusler og vold mot lærere som jobber på barnetrinnet

•Bildet er omtrent det samme for lærere i Osloskolen som i resten av landet

2017:
Trusler - 45 % av lærerne oppgir at de en eller flere ganger har blitt utsatt for trusler fra elever som de oppfattet som ubehagelige i løpet av de siste fem årene. (52 % av lærerne i barneskolene), (34 % blant lærerne i ungdomsskolene). Ser vi på lærerne i Osloskolene er bildet mye det samme.

Vold - 42 % av lærerne har opplevd fysisk vold fra elever en eller flere ganger i løpet av de siste fem årene. Andelen i Oslo er omtrent den samme. (51 % av lærerne i barneskolen), (19 % av lærerne i ungdomsskolen) – altså en klar forskjell på om en jobber på barneskolen eller ungdomsskolen

2005:
Trusler - 19 % av lærerne i barneskolen oppga at de hadde blitt utsatt for trusler som opplevdes ubehagelige, mens 24 % av lærerne i ungdomsskolen svarte det samme. Dette viser at særlig på barnetrinnet har det altså vært en klar økning i omfanget av trusler.

Vold - 24 % av lærerne på barnetrinnet oppga at de hadde blitt utsatt for vold fra elever siste fem år, og 11 % blant lærerne på ungdomstrinnet.

Det har altså vært en betydelig økning i omfanget på dette problemet, og økningen har vært størst i barneskolen.

Du kan lese hele undersøkelsen her

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet