Kamp mot økt kommersialisering

– Å hindre flere kommersielle aktører i å etablere seg innen barnehage og skole må være hovedmålet, sier Steffen Handal om Utdanningsforbundets nyreviderte strategier mot kommersialisering.

Kommersielle aktører har fått stadig større innpass i barnehagene og skolene i Norge de siste årene. Derfor tydeliggjør Utdanningsforbundet nå motstanden mot denne utviklingen i form av reviderte strategier som skal spisse hele organisasjonens arbeid mot kommersialisering.

På Utdanningsforbundets siste landsmøte ble det vedtatt at organisasjonen, på alle plan, skal arbeide mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering.

Som en del av dette arbeidet har strategiene mot økt privatisering og kommersialisering av barnehager og skoler nå blitt revidert for å tydeliggjøre motstanden mot kommersielle krefters innflytelse. I de reviderte strategiene setter Utdanningsforbundet opp mål og virkemidler for dette arbeidet.

Flere kommersielle

Antall barnehager drevet av kommersielle aktører har økt kraftig de siste årene. Samtidig får kommersielle større innflytelse over innholdet og det pedagogiske opplegget i barnehagene og skolene.

– Dette er en del av en global trend der kommersielle selskaper ikke bare driver barnehager og skoler, men også i stor grad påvirker innholdet og pedagogikken, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Denne påvirkningen kan for eksempel skje gjennom pedagogiske programmer eller utformingen av tester. – Slik kommersialisering i barnehagen og skolen vil svekke både den demokratiske kontrollen av utdanningen og lærerprofesjonen sin rolle. Våre reviderte strategier vektlegger i større grad arbeidet mot denne typen kommersialisering i og av barnehager og skoler, sier Handal.

Pengene skal gå til barna

– Hensikten med vårt arbeid mot kommersialisering er å sikre at offentlige velferdsmidler kommer barn og unge til gode. Vi vil også sikre at offentlige myndigheter beholder kontrollen med barnehagene og skolenes kvalitet og innhold. Gjennom strategiene skal vi synliggjøre lærerprofesjonens rolle og innflytelse for å sikre likeverdighet og kvalitet i utdanningen. Vi skal også jobbe for å sikre ansatte i private barnehager og skoler like gode lønns- og arbeidsvilkår som dem som jobber i det offentlige, sier Handal.

Utdanningsforbundet mener at all utdanning i barnehage og skole skal være et offentlig velferdsgode, tilgjengelig for alle. Utdanningsforbundet mener at private barnehager og skoler må drives på et ideelt grunnlag for å ha rett til støtte fra det offentlige.

Likeverdige lønns- og arbeidsvilkår

– Ansatte i private barnehager og skoler skal ha likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i offentlige barnehager og skoler. Gjennom strategiene mot økt privatisering skal vi jobbe for en offentlig utdanningssektor med gode lønns- og arbeidsvilkår for alle, avslutter Handal.

Som en del av arbeidet mot økt privatisering og kommersialisering vil Utdanningsforbundet utarbeide et ressurshefte som skal være et hjelpemiddel i tillitsvalgtes arbeid med strategien. Ressursheftet skal både orientere om relevant lov- og regelverk, samt ta for seg erfaringer og tiltak knyttet til arbeidet mot privatisering og kommersialisering.

Fakta: Hva er forskjellen mellom privat, kommersiell eller ideell?

Private skoler og barnehager omfatter både ideelle og kommersielle eiere. De ideelle eierne driver skole eller barnehage ikke for profitt, men har andre mål for sin virksomhet. Ideelle eiere kan for eksempel drive skoler på et alternativt pedagogisk grunnlag. Kommersielle aktører har derimot fortjeneste som viktigste formål.