Hvordan løfte spesialundervisningen?

Utdanningsforbundet kom med en rekke forslag til hvordan man kan løfte spesialundervisningen da Venstre nylig inviterte til minihøring om spesialundervisning.

– Det er flott at Venstre ser behovet for å styrke spesialundervisningen til det beste for barn og unge, sier sentralstyremedlem Gro Hartveit fra Utdanningsforbundet.

Hun representerte Utdanningsforbundet på høringen, der en rekke andre organisasjoner også deltok. 

Barneombudets rapport om spesialundervisning

I høringen redegjorde Barneombudet for sin rapport «Uten mål og mening» som kom tidligere i år. I rapporten kommer det blant annet fram at mange av elevene som mottar spesialundervisning ikke får et forsvarlig utbytte av opplæringen, at de har et dårligere psykososialt skolemiljø enn andre elever og at de verken blir hørt eller får medvirke i opplæringen. I rapporten foreslås det blant annet å styrke PP-tjenesten, noe Utdanningsforbundet er enig i.

– PP-tjenestens rolle må styrkes, blant annet ved at det innføres krav til bemanning og kompetanse. Per i dag er det til dels store variasjoner i hvordan PP-tjenesten fungerer og hvilken mulighet tjenesten har til å løse oppgavene de er pålagt, sier Hartveit.

Les mer om PP-tjenesten her

Kvalifiserte lærere må stå for undervisningen

Utdanningsforbundet mener det er viktig at det er kvalifiserte lærere som står for spesialundervisningen i skolen og at det ikke utføres av assistenter.

– Det er alvorlig at det i dag er for mange ukvalifiserte som er ansvarlige for spesialundervisningen. Utdanningsforbundet mener kvalifiserte lærere er en forutsetning for god spesialundervisning og det må derfor være krav til kompetanse hos de som står for undervisningen. Sentralstyremedlem Gro Hartveit

Spesialpedagoger på hver skole

Skolen trenger god kompetanse i spesialpedagogikk og det må være ansatt spesialpedagoger på hver skole. I tillegg mener Utdanningsforbundet at faget spesialpedagogikk må styrkes i lærerutdanningen generelt.

– Utdanningsforbundet er opptatt av hvordan barn og unge har det på skolen og skolen som en viktig arena for barn og unges psykiske helse. Vi mener at laget rundt eleven og læreren er viktig for at elevene skal oppnå mestring, trygghet, trivsel og sosial tilhørighet. Framover må vi se på hvem dette laget skal være og hvilke andre yrkesgrupper som eventuelt trengs i skolen i tillegg til lærerne, sier Hartveit.

Hun håper Venstre nå følger opp det viktige arbeidet med å sikre en god spesialundervisning og at de andre partiene følger etter.

– Hvert enkelt barn og elev skal ha tilpasset opplæring. Det gjelder også de som har vedtak om spesialundervisning. Barnet og eleven skal hele tiden være i sentrum og få den undervisningen som gjør at han eller hun får brukt evnene sine og utnyttet sitt fulle læringspotensiale, avslutter Hartveit.

Utdanningsforbundets hovedanbefalinger til Venstre:

• Retten til spesialundervisning må bevares

• Spesialundervisning må gis av kvalifiserte lærere

• Elever som mottar spesialundervisning må inkluderes i den ordinære undervisningen og i fellesskapet

• Det må innføres krav til bemanning og kompetanse for PP-tjenesten

Se mer om spesialundervisning her

Gro Hartveit

Avbildet: Gro  Hartveit

Gro Hartveit