Hvem lover bedre lærertetthet i skolen?

Se vår oversikt over hva de ulike partiene mener om en nasjonal minstenorm for lærertetthet.

Løftene om lærertetthet er hentet fra de ulike partienes valgprogram for stortingsperioden 2017-2021.

 

Her er partienes løfter: 

Arbeiderpartiet

  • «Ansette flere lærere, blant annet ved å innføre en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå. Vi vil utrede utformingen for å sikre at hensynet til fleksibilitet og prioritering av skoler og elever med størst behov i varetas. Bemanningsnormen skal i første omgang være fra 1. til 4. klasse, og ikke gå på bekostning av kvaliteten i de øvrige klassetrinn.»

 

Høyre

Partiprogrammet inneholder ingen løfter om økt lærertetthet i skolen.

 

Fremskrittspartiet

Partiprogrammet inneholder ingen løfter om økt lærertetthet i skolen.

  

Senterpartiet

Partiet ønsker ingen minstenorm for lærertetthet, men lover følgende:

  • «Senterpartiet vil prioritere økt lærertetthet i småskolen (1. til 4. klasse)»

 

Kristelig Folkeparti

  • «Øke voksentettheten i skolen slik at den enkelte lærer får mer tid med elevene, og innføre en nasjonal norm for lærertetthet»

I den løpende teksten i partiprogrammet utdypes dette slik: «Vi vil innføre en nasjonal norm for lærertetthet for hele grunnskolen, der vi gjennom en 4-årig opptrappingsplan sikrer maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5.-10. trinn. En lovfestet minstenorm for lærertetthet sikrer at de samlede lærerressursene står i forhold til antall elever på skolen, uansett bostedskommune».

  

Miljøpartiet De Grønne

  • «Innføre en nasjonal norm for antall elever per lærer i en kommune for å sikre tilpasset opplæring etter den enkelte elev sine styrker, interesser og utfordringer. MDG ønsker større lærertetthet blant elevene og mer ressurser til den enkelte skole slik at det kan gjennomføres i praksis.»

 

Sosialistisk Venstreparti

  • «Tidlig innsats og mer praktisk og variert undervisning krever økt lærertetthet. SV vil innføre en norm for økt lærertetthet på skolenivå med maks 15 elever pr. lærer på 1.-4.trinn og maks 20 elever pr. lærer på 5.-10. trinn.»
  • «SV vil på sikt innføre en nasjonal ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr lærer på yrkesfag, og maks 24 elever pr lærer på studiespesialiserende. Denne normen vil vi innføre etter at ressursnormen for antall lærere i grunnskolen er gjennomført.»


Venstre

Partiprogrammet inneholder ingen løfter om økt lærertetthet i skolen.

  

Rødt

  • «I grunnskolen skal det være maksimalt 20 elever i hver klasse. I første klasse skal det være to lærere i alle timer når det er mer enn 15 elever.»
  • «På videregående skal det være maksimalt 20 elever på studieforberedende linjer og maksimalt 12 elever på yrkesfaglige linjer.»