Hva betyr budsjettavtalen for utdanning?

Regjeringen, Venstre og Krf er blitt enige om statsbudsjettet for 2018. Under er en oversikt over noen av de viktigste endringene på utdanningsområdet sett i forhold til regjeringens opprinnelige forslag i oktober.

Vi har ikke oversikt over detaljene i de enkelte tiltakene. Det er også enkelte tiltak som ikke er tallfestet for utdanningssektoren. Dette gjelder særlig effektiviseringskravet til statlig sektor som har økt med 0,2 prosentpoeng fra regjeringens forslag. Dette vil ramme høyere utdanning.

Minstenorm for lærertetthet

I forbindelse med forhandlingene fikk Krf inngått en avtale om en minstenorm for lærertetthet. Den skal gjelde på skolenivå, helt i tråd med det Utdanningsforbundet har jobbet for i mange år. Les mer om dette her 

Vi har ikke detaljert informasjon om hvordan midlene til den nye minstenormen for lærertetthet skal fordeles mellom kommunene.

Barnehage

Utdanningsforbundet mener at det er positivt at regjeringen nå vil skjerpe pedagognormen og innfører en bemanningsnorm i barnehagen fra og med høsten 2018. Dette bør være et steg i retning av en norm som tilsier 50 prosent barnehagelærere. Det er derfor skuffende at budsjettavtalen ikke inkluderer midler til en opptrappingsplan som legger til rette for å nå dette målet.

Videreutdanning

Økt pott til videreutdanning av lærere og også til å kvalifisere ikke-kvalifiserte er nødvendig. Skolen trenger den økte kompetansen og flere lærere. Ikke-kvalifiserte som jobber som lærere er ikke lærere, og det er et stort problem som dette statsbudsjettet kan være med på å redusere. Utdanningsforbundet vil følge nøye med på hvordan disse midlene blir brukt. Vi må bidra til en utvikling hvor lærere videreutdannes innen alle fag i skolen og at lærerutdanningene faktisk har kapasitet (folk og riktig kompetanse) til å tilby et bredere fagtilbud innen Kompetanse for kvalitet.

Høgskoler og universiteter

Det blir en økning av basisbevilgningene til høgskoler og universiteter med 100 millioner kroner. Dette mener Utdanningsforbundet er viktig og gledelig. Det som ikke er så gledelig er at de nye masterlærerutdanningene ikke får mer enn de allerede var lovet i regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett. Vi mener det skulle vært satt av mer penger til dette.

Det er også nedstemmende at man nå øker de administrative nedskjæringene fra regjeringens opprinnelige forslag på 0,5 % til 0,7 %. Ved flere universiteter og høgskoler vil kuttet være det fjerde på rad. Dette vil kunne gå ut over kvaliteten på institusjonene og de studiene de tilbyr. Dette var ikke intensjonen ved denne administrative nedskjæringspolitikken.

Utdanningsforbundet mener også at det er beklagelig at det ikke blir satt av flere penger til bygging av studentboliger.


Under er noen av de viktigste endringene fra regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett. Tallene under er +/- i forhold til regjeringens budsjettforslag.

   
 

Barnehage

 

Heve inntektsgrensen for rett til gratis kjernetid i barnehage
til 533 500 kr (samlet brutto inntekt for hele familien) , fra1.8.2018                               24   mill. kr

 

Svømmeopplæring i barnehager                                                                                   30   mill. kr

 

Grunnskole og videregående opplæring

 

Norm for lærertetthet, 16 elever per lærer 1-4 trinn, 21 elever per  

lærer 5-10 trinn. (Dette trappes opp   i 2019)                                                                200 mill. kr

 

Utvidelse av   satsing på programmering i skolen                                                           25 mill. kr

 

Tilskudd til   IKT-tiltak i grunnopplæringen                                                                  50   mill. kr

 

Senter for   entreprenørskap i grunnskolen(Høgskolen   innlandet/ Østlandsforskning)                                                                                                                                                                  10   mill. kr

 

Tilskudd til   leirskoleopplæring                                                                                       2   mill. kr

 

Skolegang til barn   i barnevernet                                                                                   3   mill. kr

 

Videreutdanning                                           

 

Videreutdanning av   lærere                                                                                         100   mill.kr
 
 

Utdanning av   ikke-kvalifiserte                                                                                 100   mill. kr

 

Høyere   utdanning og forsking

 

50 nye   stipendiatstillinger                                                                                        20,6   mill. kr

 

Økte   basisbevilgninger til høgskoler og universiteter                                                 100   mill.kr

 

Muliggjørende teknologier                                                                                            50.   mill. kr

 

Frie   forskningsinstitutt                                                                                                  25   mill. kr

 

500 studieplasser   IKT                                                                                               28,8   mill.kr

 

Annet

 

Helsesøstre                                                                                                                  100   mill. kr

 

Forsøksordninger   med nye tiltak for ungdom som står utenfor opplæring  
og arbeid                                                                                                                        10   mill. kr

 

Friskoler - økt   kapitaltilskudd                                                                                       30   mill. kr

 

Folkehøyskoler,   kortkurs 2018                                                                                     25   mill. kr

Studieforbund                                                                                                            22,5   mill. kr

 

Frivillige   organisasjoner - arbeid mot mobbing;

Blå Kors snakk om mobbing                                                                                          2, 5 mill. kr

Samisk arbeid mot mobbing                                                                                             1 mill. kr Forandringsfabrikken                                                                                                        1 mill. kr Kulturskolerådet                                                                                                                 3 mill. kr

Kutt Kunnskapsdepartementet

 

Økt effektiviseringskrav høyere utdanning (0.2%)                                                                        ?

 

Statped                                                                                                                           -2   mill. kr

 

Innsparinger,   strukturreformen i UH-sektoren                                                            -20   mill. kr

 

Redusert bevilging til Forskningsrådet, faseforskyvning                                              -100 mill.kr