Frykter færre lærerutdannere med erfaring fra skolen

Det kan bli vanskeligere å få inn lærere med skolebakgrunn i høyskole- og universitetssektoren. Her fra Høyskolen i Oslo i 2007. Foto: Ole Walter Jacobsen.

Ansatte i UH-sektoren forteller om lavt lønnsnivå, manglende FoU-tid og dårlige betingelser for å kvalifisere seg til førstestilling, dosent og professor.

Publisert 10.11.2017

Utdanningsforbundet har gjort en undersøkelse blant medlemmer i universitets- og høgskolesektoren. Spesielt på tre felt er tilbakemeldingene negative:

Betingelser for å kvalifisere seg, FoU-tid (tid til forskning- og utviklingsarbeid) og lønn.

Sentralstyremedlem Bjørn Christian Nilsen fra UH-sektoren er bekymret.

– Lavt lønnsnivå, for lite tid til FoU og at mange opplever betingelsene for å kunne kvalifisere seg som for dårlige, kan gjøre det vanskeligere å rekruttere lærerutdannere med bakgrunn i profesjonen, mener Nilsen.

70 prosent av respondentene oppga at det finnes kvalifiseringsløp for kompetanseheving til førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor der de jobber. Av disse deltar 30 prosent i et slikt løp nå, men resultatene indikerer samtidig at langt flere ville kvalifisert seg dersom tilbudet hadde vært bedre.

Manglende FoU-tid


For lite FoU-tid synes å være den viktigste årsaken til at en ikke kan prioritere deltakelse i et kvalifiseringsløp, og mange oppgir at de er avhengige av å bruke fritiden sin til FoU dersom de skal kvalifisere seg. Den vanligste begrunnelsen er manglende tilbud og manglende mulighet til å prioritere deltakelse fremfor andre arbeidsoppgaver.

Kun én av ti som ikke deltar i et kvalifiseringsløp sier de ikke ønsker å kvalifisere seg.

Videre er det stor variasjon i hvor mye tid som formelt er avsatt til FoU. 16 prosent av de vitenskapelig ansatte som har svart har ikke avsatt tid til FoU-arbeid i det hele tatt. Ser vi på universitets-/høyskolelektorer er andelen uten FoU-tid 25 prosent.

Lavere lønn i UH sektoren

Undersøkelsen viser at lønnsnivået for vitenskapelige ansatte i UH- sektoren er lavt sammenliknet med for eksempel lektorer i skoleverket.

Utdanningsforbundet arbeider for at lærerutdannerne skal ha bakgrunn i profesjonen. Vi jobber også for et lønnsløft i sektoren, og at lærerutdannerne sikres gode rammer for videre kvalifisering og forskning.

Les rapporten her.

Sitert

Bjørn Christian Nilsen