Fra Generell del til Overordnet del?

Kunnskapsdepartementet har sendt ut ny, generell del på høring. Det foreslås endring av både navn og innhold. – Et svært viktig dokument, sier Steffen Handal.

Kunnskapsdepartementet har sendt ut ny, generell del på høring. Det foreslås endring av både navn og innhold. – Et svært viktig dokument, sier Steffen Handal.

Kunnskapsdepartementet har sendt ut ny, generell del på høring. Det foreslås endring av både navn og innhold. – Et svært viktig dokument, sier Steffen Handal.
Det er 24 år siden den generelle delen vi har nå, ble fastsatt. Nå mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen det er på høy tid med en fornying, og starter med å foreslå en navneendring.

Kunnskapsdepartementet foreslår at Generell del skal bytte navn til Overordnet del – verdier og prinsipper.

− Norge og verden har endret seg mye fra 1993 og frem til i dag, og vi har fått en ny formålsparagraf siden den gang. Teknologien preger samfunnet på en helt annen måte, og miljøutfordringene blir stadig større. Vi lever i et mer mangfoldig samfunn. Vi trenger en ny generell del som gjør barna best mulig i stand til å leve og jobbe i en fremtid hvor mye vil være annerledes enn i dag, sier Røe Isaksen på Kunnskapsdepartementets hjemmeside.

− Formålsparagrafen beskriver de grunnleggende verdiene som skolen bygger på, og skolens brede samfunnsmandat. Ny generell del skal prege all planlegging, opplæring og utvikling i skolen.

Danning og utdanning – «viktigere enn noen gang»

Den nye overordnede delen beskriver hvordan tre tverrfaglige tema skal bidra til at elevene utvikler forståelse og ser sammenhenger på tvers av fag. De tre temaene er folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

− Skolens doble samfunnsoppdrag – med både danning og utdanning – er viktigere enn noen gang. Det ser man igjen i forslaget til ny generell del som vi nå sender på høring. Vi gleder oss til å få tilbakemeldinger på utkastet, sier kunnskapsministeren.

Utdanningsforbundet er spent på hvordan den endelig versjonen av den nye, overordnede delen vil bli. Dokumentet som foreligger, er bare et utkast.

– Generell del av læreplanen er et svært viktig dokument. Det skal angi overordnet retning og et felles verdigrunnlag for norsk skole. Nå har vi tre måneder på oss til en grundig høringsprosess, som kan gjøre dokumentet bedre og bringe prosessen videre.

– Stortinget sa i høst fra om at det er nødvendig med et verdiløft i skolen, basert på en brei forståelse av utdanningsoppdraget. Skolen må legge mer vekt på danning og på elevenes helhetlige utvikling som mennesker. Da trenger vi et læreplanverk som får fram sammenhengen mellom verdigrunnlaget, elevenes sosiale utvikling og ulike former for kompetanse, sier Steffen Handal om dokumentet.

Bred organisasjonsmessig prosess

Ny generell del skal bidra til bedre sammenheng mellom de ulike delene av læreplanverket. Dette er en av hovedmålsettingene for fornyingsarbeidet. Noe av det Utdanningsforbundet vil se etter i høringen, er i hvilken grad dette er blitt et dokument egnet til å sette preg på de øvrige læreplanene og derigjennom det daglige arbeidet i skolen.

– I høringsarbeidet vil vi også se på hvilken elevrolle utkastet til ny generell del tegner opp. Dagens elever skal om noen år håndtere morgendagens samfunn. Da bør de opptre som verdiorienterte, ansvarlige, kreative og kritisk tenkende samfunnsborgere. Det må også prege den rollen de får som elever.

– Utdanningsforbundet vil nå legge til rette for en bred organisasjonsmessig prosess, der våre medlemmer og tillitsvalgte engasjerer seg i denne viktige høringen. Vi vil gjøre vårt for å skape engasjement om dette, i vår egen profesjon, i offentligheten og blant politikere. Så har vi tillit til at dette blir en høring som lyttes til og får reell innvirkning, understreker Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.