Forhandlingene om arbeidstid i barnehagen har startet

Nå skal det forhandles om arbeidstid i barnehagene. – Vi krever mer tid til planlegging og for- og etterarbeid, og ikke minst en sikring av tiden, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

I dag startet forhandlingene om arbeidstidsavtalen for nesten 13.000 pedagogiske ledere og barnehagelærere i alle landets kommuner med unntak av Oslo. Utdanningsforbundet og de andre organisasjonene som er part i avtalen, har levert sine krav til KS.

Utdanningsforbundets krav er:

  • Økt tid til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogisk leder og barnehagelærer.
  • Sikring av pedagogisk leders og barnehagelærers tid til å arbeide selvstendig med planlegging, for- og etterarbeid.

Utdanningsforbundets krav 8. desember 

Kravene fra Utdanningsforbundet bygger på den store "arbeidstidshøringen" som vi har hatt i organisasjonen (se infografikk nederst i saken), der medlemmer i klubbene og tillitsvalgte på alle nivå har jobbet med å prioritere krav.

Økning av planleggingstiden

Utdanningsforbundet mener man må legge til rette for at de ansatte har en reell mulighet til å ta ansvaret som ligger i jobben.

 Det sentrale for oss er å sikre barnehagelærere og pedagogiske ledere mulighet til å følge opp hvert enkelt barn og barnegruppen som helhet. Da er det en forutsetning å ha nok tid til å være godt forberedt til jobben, sier Steffen Handal.

Ifølge Handal har kravene som stilles til barnehagelærere steget i takt med at barnehagen de siste årene har blitt tydeliggjort som den første frivillige delen av utdanningsløpet. Men tiden de har til planlegging- for og etterarbeid har ikke økt tilsvarende. Også i den nye rammeplanen som trådte i kraft 1. august 2017 ble kravene ytterligere spesifisert. De økte ambisjonene for de oppgavene barnehagelærerne skal løse, danner også grunnlaget for Utdanningsforbundets krav. Handal mener dette vil gi barna en bedre barnehagehverdag:

 Det første kravet vårt er knyttet til behovet for nok tid til planlegging, for- og etterarbeid. Økt tid til dette, vil gjøre at barnehagelærerne får bedre forutsetninger for å forberede, begrunne og vurdere sin pedagogiske praksis. Helt konkret betyr dette blant annet økte muligheter for å justere og tilpasse barnehagehverdagen til beste for hvert enkelt barn, understreker Handal.

Sikring av planleggingstiden

I tillegg til kravet om å øke planleggingstiden, har Utdanningsforbundet fremmet krav om at denne tiden også sikres. Det betyr at pedagogiske ledere og barnehagelærere ikke skal gis oppgaver som f.eks. å ringe etter vikar, fungere som vikar eller andre oppgaver som «stjeler» tid som egentlig skal anvendes til selvstendig planlegging.

 Organiseringen av tiden til planlegging- for og etterarbeid, det profesjonsfaglige arbeidet, er helt grunnleggende for arbeidet i barnehagen. Vi ser gjennom høringen blant våre medlemmer at denne tiden ikke er tilstrekkelig sikret med den avtalen vi nå har sagt opp. Derfor krever vi nå at det må sikres tid til barnehagelærers og pedagogisk leders selvstendige arbeid, sier Handal.


 Det kommer tydelig frem i vår høring at barnehagelærere har behov for en sikring av tid til selvstendig arbeid. Medlemmene vår ønsker helt enkelt tid til å gjøre jobben sin på en best mulig måte. En avtale hvor tiden til planlegging, for- og etterarbeid er sikret, vil bidra til at hvert enkelt barn blir bedre ivaretatt og fulgt opp, presiserer Handal.

Historien og veien framover

Sist det var forhandlinger om arbeidstid i KS-området, kom partene ikke til enighet og tvisten om avtalen ble avgjort i sentral nemnd. Den avtalen som nå er sagt opp, er et resultat av denne nemndsbehandlingen.

Dagens arbeidstidsavtale for barnehagen (SFS 2201)

Forhandlingene som nå har startet kan enten ende med enighet eller brudd, og hvis det blir brudd, går behandlingen av avtalen til sentral nemnd og dersom den ikke løses i nemnd kan den eventuelt tas inn i hovedtariffoppgjøret 2018.

Hva med Oslo?

Oslo er et eget tariffområde, og der starter forhandlingene for arbeidstid i barnehagen i februar/mars.

KS sitt tilbud

 KS ønsker å videreføre den eksisterende avtalen uten større endringer.

Les deres krav/tilbud her

 

Les mer om Utdanningforbundets undersøkelse om bemanning i barnehagene:

Trenger mer tid til oppfølging av barna

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet