Fakta: Rekruttering og frafall blant lærere

Unge voksne sitter rundt et bord med oppslåtte PCer og diskuterer.
Regjeringen sier at rekrutteringen til læreryrket er god, men stemmer dette? Foto: iStockfoto

Hvor mange lærere forlater egentlig yrket? Debatten har gått varmt i valgkampen. Her finner du svarene.

Publisert 23.08.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Opposisjonspolitikere har i valgkampen vist til forsking fra blant annet Universitetet i Oslo som viser at hver tredje lærer slutter i yrket etter fem år. Kunnskapsministeren svarte med å vise til at 9 av 10 lærere i grunnskolen fortsatt står i yrket fem år etter endt lærerutdanning. Regjeringen ønsker med dette å gi inntrykk av at rekrutteringen til læreryrket er god, de fortsetter som lærere og står lenge i yrket.

Når man velger å bare se på en liten del av det store bildet, glipper det helhetlige blikket. For å ha en reell diskusjon om graden av rekrutteringsutfordringer til læreryrket, må man både se på frafall i lærerutdanningene, graden av ukvalifiserte lærere, hvor mange som slutter som lærere og hvor lenge lærerne står i yrket.

Lavere søknadstall til lærerutdanningene

I kategorien «nyutdannede lærere» ligger uteksaminerte kandidater fra utdanningstyper som allmennlærer/grunnskolelærer, GLU 5-10, GLU 1-7, faglærer, integrert master (lektor), Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og yrkesfaglærer o.a. Samlet sett har søknadstallene til lærerutdanningene blitt redusert:

  • Samlet sett sank søkningen til lærerutdanningene med 2,9 prosent fra 2015 til 2016. Dette er samtidig som søkningen til alle høyere utdanninger økte med 3,1 prosent.
  • For GLU (grunnskolelærerutdanning) 1.-7. trinn sank antall førstevalgssøkere med 14,5 prosent.
  • For GLU 5.-10. trinn sank antall førstevalgssøkere med 1,5 prosent.
  • I 2016 var det 2 762 studenter som ble tatt opp til lærerutdanningene (allmennlærer/grunnskolelærer). Dette er en reduksjon på 8 prosent fra 2015, og det laveste tallet siden 2009.

Høyt frafall underveis i lærerstudiet

I 2016 ble det samlet sett uteksaminert 4 262 lærerkandidater fra alle lærerutdanningene. Det er imidlertid en betydelig utfordring at et stort antall av de som starter på lærerstudiene faller fra underveis. Opptaket for 2012-kullet viser at:

• 26,9 prosent sluttet på GLU 1.-7.-trinn, mens
• 31,3 prosent sluttet på GLU 5.-10.-trinn.
• På noen lærerutdanninger er frafallsprosenten på over 40.

Mange avslutter læreryrket

Når regjeringen viser til at «9 av 10 nyutdannede lærere fortsetter i jobben», er dette de studentene som er uteksaminert som på allmennlærere/grunnskolelærere og som startet å jobbe som lærere. Bak dette tallet ligger det faktum at mange nyutdannede lærere ikke starter å jobbe som lærere. Tallet viser altså ikke hvor mange lærere som aldri begynte å jobbe i skolen.

Samlet sett er det kun 76 prosent av de nyeksaminerte studentene som startet å jobbe som lærer etter endt studie. Dersom en inkluderer disse i beregningen av hvor mange som jobber som lærer fem år etter endt studie, er det bare 64 prosent av alle nyutdannede lærere som jobbet som lærer etter at de var ferdig med utdanningen.

Lærere tar ut pensjon i lav alder

Erfarne lærere som ønsker å stå i yrket lengst mulig, er en svært verdifull ressurs for norsk skole. Det er likevel en stor andel lærere som tar ut pensjon før ordinær pensjonsalder:

  • I 2015 var gjennomsnittlig alder for første uttak av pensjon for lærere 61,82 år.
  • I perioden 2010 til 2015 var det i underkant av 34.000 lærere som tok ut pensjon, enten alderspensjon, avtalefestet pensjon (AFP) eller uførepensjon. 
  • Av alle lærerne som tok ut pensjon i samme periode, var det bare 27 prosent som tok ut alderspensjon. 
  • Om lag 73 prosent av lærerne tok ut AFP eller uførepensjon i perioden 2010 til 2015. Av disse var det flest som tok ut AFP, med 13.000 lærere, mens om lag 11.700 lærere tok ut uførepensjon.

Rekruttere og beholde lærere

Én av fire lærerutdannede arbeider i andre yrker enn læreryrket. 37 prosent av mannlige lærere som startet i yrket i 2006 har sluttet, og 31 prosent av de kvinnelige har sluttet. Antall lærere utenfor læreryrket er om lag 30 000. Innslaget av ukvalifiserte i skolen er økende. Pensjonsavgang, frafall og økende antall ukvalifiserte representerer betydelige utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde lærere.

Vilkårene for selve yrkesutøvelsen, med mulighet for faglig utvikling og tid til å konsentrere seg om kjerneoppgavene er sentrale faktorer for å rekruttere og beholde lærere. Dette er ikke bare nødvendig for å rekruttere lærere til norske klasserom, men også avgjørende for at de erfarne lærerne som ønsker å stå i yrket lengst mulig, blir gitt anledning til det.

Kilde: Gnist indikatorrapport 2016 og tall hentet inn fra Statens pensjonskasse

Les mer om saken på Faktisk.no