Ny rammeplan – godt utgangspunkt for høringsprosessen

Et godt utgangspunkt for høringsprosessen, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal om departementets forslag til ny rammeplan for barnehagen.

Forslaget som ble lagt fram i dag, er ikke det endelige rammeplanen, og skal nå ut på høring. Utdanningsforbundet vil legge til rette for grundige og gode diskusjoner i hele Barnehage-Norge, og Handal ønsker derfor ikke å signalisere klare konklusjoner på nåværende tidspunkt.

Men overordnet oppsummerer han følgende:

– Forslaget inneholder mye bra og noe ikke fullt så bra. Og det er positivt med en høringsperiode med mange diskusjoner om barnehagens innhold og arbeidsmåter, dette legger forslaget godt til rette for.

Grundige diskusjoner

Handal understreker at det ikke er Utdanningsforbundet og profesjonen som har bedt om en ny rammeplan. Dagens plan har stor legitimitet i sektoren.

– Men når vi nå har fått et nytt forslag, skal vi gjøre vårt beste for å påvirke det endelige resultatet gjennom grundige og gode diskusjoner i hele Barnehage-Norge, påpeker han.

God balanse

Handal vil også trekke fram at forslaget ivaretar den nordiske tradisjonen i tråd med signalene fra Stortinget i behandlingen av St. melding om barnehagens innhold. Dette er bra, påpeker han. Positivt er også:

– Det ser ut til å være en god balanse mellom omsorg, lek, danning og læring. Rammeplanen skal tydeliggjøre formålsparagrafens verdier. Vi må bruke høringen til å se nøye på hvordan verdiene er ivaretatt.

Planen viderefører de samme fagområdene som planen fra 2006. I fagområdene er mål for barna i hovedsak formulert som overordnede «mål å strekke seg etter», ikke som «kompetansemål som skal oppnås».

– Dette er bra; i debatten i vår var det tydelig at verken barnehagelærere eller Stortinget ønsker at enkeltbarns kompetanse skal måles og vurderes i barnehagen. Fagområdene har beholdt prosessmål for personalet. Det må bety at det fortsatt er personalets arbeid og den pedagogiske prosessen som skal være utgangspunkt for vurderingsarbeid i barnehagen, sier Handal.

Du kan lese hele høringsdokumentet her

Nytt om arbeidsmåter

Nytt i dette forslaget til rammeplan er et eget kapittel om arbeidsmåter, der kravet til progresjon i tilbudet til barna har fått stor plass.

– Det skal bli spennende å se hva barnehagelærerne mener om dette. Jeg regner med at en god debatt i organisasjonen vil kunne gjøre dette kapittelet bedre, påpeker Steffen Handal.

Ikke uventet er det nye kapittelet som beskriver ansvar og roller i barnehagen det største ankepunktet for Utdanningsforbundet og Steffen Handal. Her prøver departementet å sette ord på eiers, styrers og pedagogisk leders rolle og ansvar.

– Utvilsomt forslagets svakeste punkt. Profesjonens ansvar må bli tydeligere. Stortinget har gitt klart uttrykk for at barnehagens pedagogiske personale må ha et eksplisitt ansvar for valg av metoder og verktøy i det daglige pedagogiske arbeidet med barna. Dette er også helt i tråd med Stortingets klare signaler i behandlingen av Stortingsmelding 28 om lærerrollen i skolen nylig. I stortingsmelding 19 – Tid for lek og læring – sier regjeringen at den vil tydeliggjøre styrer og pedagogisk leders ansvar. Dette er vedtatt av Stortinget, derfor er det underlig at ikke høringsutkastet følger bedre opp, sier Handal.

Profesjonens ansvar

Han mener at ansvaret som styrer og pedagogiske ledere har for innhold og arbeidsmetoder er underkommunisert i forslaget.

– Dette er uheldig for barn og foreldrene som hver dag møter og snakker med barnehagelærere. Barn og foreldre er helt avhengige av at barnehagelærerne har ansvar – og tar ansvar. Dette må synes i rammeplanen. Derfor blir den viktigste oppgaven i høreprosessen å gjøre dette kapittelet bedre gjennom å vise fram styrernes og pedagogiske lederes ansvar for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, påpeker Steffen Handal.

Delta i høringene

Det er svært viktig at profesjonens stemme er tydelig på høringskonferansene som fylkesmennene skal arrangere i de kommende månedene. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak disse konferansene – og som skal oppsummere innspillene.

– Her har barnehagelærerne en flott mulighet til å få presentert forslaget til ny rammeplan og foreslå endringer eller forbedringer. Derfor vil jeg oppfordre alle våre medlemmer i barnehagen til å gå inn på fylkesmannens nettsider og melde seg på disse høringskonferansene, sier Handal.