Nå skal framtidas skole behandles i Stortinget

I oktober skal meldingen om framtidas skole behandles i Stortinget. Utdanningsforbundet jobber aktivt for å vise hvilken vei vi mener skolen bør ta.

11. oktober er en dato å merke seg for alle som er interessert i norsk skole. Da skal nemlig Stortinget behandle Meld. St. 28 Fag-Fordypning-Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet. Meldingen bygger på utredningen til Ludvigsen-utvalget om framtidas skole. Da meldingen ble lagt fram i vår, uttalte vår leder Steffen Handal at dette var en melding med muligheter.

– Dette kan bli et skritt i retning av en bredere tilnærming til utdanning med bedre balanse mellom utdanning og danning, sa Handal.

Høring og påvirkningsarbeid

Siden meldingen ble lagt fram i april, har det vært høring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og øvrig politisk påvirkningsarbeid underveis for å sikre at meldingen blir så god som mulig og gir den ønskede retningen for norsk skole.

– Et klart råd til politikerne er å ha lærerne med på laget og et tidsperspektiv som går lenger enn til neste valg. Dette er et arbeid som vil ta tid dersom jobben skal bli gjort skikkelig, sier Handal.

I en kronikk i Dagbladet i sommer gikk Steffen Handal grundigere inn i både Ludvigsen-utvalget og meldingen. Les kronikken her.

Selv om Utdanningsforbundet er positiv til meldingen, har vi også hatt noen advarsler. Utdanningsforbundet anbefalte komiteen å slutte seg til stortingsmeldingen, men å avvise forslaget om økt fleksibilitet i fag- og timefordelingen og forslaget om endringer i eksamensordningen. Samtidig oppfordret vi til å sette ned et ekspertutvalg for å vurdere framtidige eksamensordninger. 4. oktober legger komiteen fram sin innstilling til Stortinget, og først da får vi endelig svar på om politikerne har lyttet til våre innspill.

Ny Generell del

Stortingsmeldingen varsler en fornying av hele læreplanverket for grunnopplæringen, både Generell del, Prinsipper for opplæringen - inkludert Læringsplakaten - og læreplaner for fag. Kunnskapsdepartementet er nå i gang med å skrive utkast til en ny Generell del. Den skal fortsatt være en forskrift, og utkastet sendes på høring etter at meldingen om framtidas skole er behandlet i Stortinget.

– Vi trenger et felles verdigrunnlag for skolen, som utdyper Formålsparagrafen og tydeliggjør skolens brede, overordnede oppdrag. Vi mener også at samfunnet som helhet bør få et større eierskap til en ny Generell del, slik at verdigrunnlaget ikke bare blir lærernes oppdragsbeskrivelse, men også et ansvar for hele samfunnet, sier Steffen Handal.

12. oktober arrangerer Utdanningsforbundet og Kunnskapsdepartementet en debatt om Ny Generell del.

– Vi ønsker å involvere medlemmer og tillitsvalgte i arbeidet med denne viktige saken. Seminaret vil forhåpentlig bidra til at vi både der og i selve høringsprosessen får mange innspill som vi kan formidle videre til departementet, sier Handal.

Les mer om debatten og meld deg på her.