Lederjuss: Hvilke plikter har du overfor sykmeldte arbeidstakere?

Som leder har du ansvar for å tilrettelegge, sørge for oppfølging av sykmeldte og eventuelt arbeidsavklaring på egen arbeidsplass. Les mer om hvordan du skal følge opp her.

Arbeidsmiljøloven kapittel 4 gir bestemmelser om hvilke krav som stilles til arbeidsmiljøet. Som arbeidsgiver har du plikt til å sørge for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Dersom en arbeidstaker har redusert arbeidsevne på grunn av sykdom, har arbeidsgiver en tilretteleggingsplikt samt særskilte oppgaver og plikter knyttet til arbeidstakers sykefravær. Både den individuelle tilretteleggingsplikten og oppfølgningen av den sykmeldte følger av arbeidsmiljøloven paragraf 4-6.

Som arbeidsgiver har du hovedansvaret for oppfølgingsdialogen med den sykemeldte. Det er viktig å ha en god dialog med arbeidstakeren. Arbeidsgiver skal blant annet:

  • lage en oppfølgingsplan innen 4 uker
  • avholde dialogmøte 1 med arbeidstaker senest innen 7 uker
  • delta på dialogmøte 2 som NAV innkaller til innen uke 26
  • sende rapporteringsskjema og oppfølgingsplan til NAV etter dialogmøte

Oppfølgingsansvaret gjelder også når arbeidstakeren har gradert sykmelding, samt etter utløpet av selve sykepengeperioden.

Er arbeidstakeren sykmeldt, kan arbeidsavklaring nå også skje på vedkommendes arbeidsplass. Virksomhetens muligheter til å tilpasse arbeidsplassen/-miljøet skal da kartlegges. Avklaring skal kun gjennomføres hvis andre bedriftsinterne tiltak ikke fungerer eller er mulige å gjennomføre. Før tiltaket starter, må NAV få en oppfølgingsplan hvor du som arbeidsgiver dokumenterer at bedriftsinterne tiltak er forsøkt eller vurdert, men ikke er mulig å gjennomføre.

Det er viktig å ha fokus på å forebygge sykdom og skade på arbeidsplassen ved å sørge for et godt arbeidsmiljø og et godt HMS og IA-arbeid.

Appene NAV Sykefravær og Unio IA er nyttige verktøy.