Ingen streik i Spekter

Partene i meklingen i Spekter er enige om at pensjonsrettighetene fortsetter som før. Dermed blir det ingen streik.

Publisert 17.09.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Unio og Spekter kom natt til lørdag fram til en løsning i meklingene for barnehagene i Norlandia og studentsamskipnadene i Bergen og Stavanger. Pensjonsordningene og forhandlingsretten på pensjon fortsetter som før.

For meklingen i Norlandia handlet det om både pensjon, økonomi og endring av tekst i avtalen. I studentsamskipnadene handlet det kun om pensjon siden alle andre spørsmål ble løst i de ordinære forhandlingene tidligere i år.

At pensjonsordningene fortsetter som før og at forhandlingsretten for pensjon fortsatt skal gjelde, er noe nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet er svært godt fornøyd med.

- Det var helt avgjørende for å finne fram til en løsning at vi beholdt retten til å forhandle om pensjon. Den retten er nå sikret videre, samtidig som pensjonsordningene fortsetter som før. Det er en meget god løsning for alle parter, sier han.

Se alt om Spekter i Utdanningsforbundet her

Nærmere om løsningen i Norlandia

Økonomisk er det et resultat på linje med frontfaget og offentlig sektor. Det vil si en økonomisk ramme på 2,4 prosent. Det gis et generelt tillegg på 2,15 % med virkning fra 1. mai 2016. Minstelønnssatsene økes tilsvarende.

Se ny minstelønntabell her

Norlandia hadde inne et krav om binding av arbeidstid for pedagogiske ledere. Dette frafalt de i mekling.

Overenskomsten videreføres i sin helhet med unntak av satsene i lønnstabellen. Det ble ikke gjort endringer i bestemmelsen om forskjøvet arbeidstid, men spesifisert i protokollen at arbeidsgiver skal presisere overfor linjeledelsen hvordan forskjøvet arbeidstid skal forstås og praktiseres. I de tilfeller arbeidstaker er pålagt bytte av vakt med mindre enn 3 dagers varsel, skal det kompenseres for forskjøvet arbeidstid.

Utdanningsforbundet fikk også gjennomslag for at daglig leder kompenseres for møtevirksomhet med 6 dagers tjenestefri med lønn per år.

Videreføring av pensjonsordningen

Partene ble enige om å videreføre dagens pensjonsordning ut tariffperioden 2016 – 2018. Det betyr at ansatte i Norlandia-barnehager som per 31.12.2014 var i ytelsesordningen i Storebrand (PBL-ordningen) opprettholder denne. De som er ansatt etter dette, har en midlertidig innskuddsordning med 7 prosent innskudd, inklusive 2 prosent fra arbeidstakerne.

Overenskomsten i Spekter innebærer også medlemskap i Fellesordningen for AFP (privat AFP)

Partene ble også enige om ny uførepensjonsordning. Folketrygdens uføretrygd ble endret 1. januar 2015, og private virksomheter må endre og tilpasse sin uførepensjon innen 1. januar 2017. Uførepensjonen som ble avtalt i meklingen har mange likhetstrekk med uførepensjonen i offentlig sektor. Norlandia legger til grunn at dette samlet sett gir like god uførepensjon som i dag.

Det partssammensatte pensjonsutvalget vil bli invitert til å gjennomgå beregningene, og ordningen vil bli vurdert på nytt dersom det er nødvendig for å sikre dagens nivå på uførepensjoner.

Arbeidet i partssammensatt utvalg som skal utrede en varig pensjonsordning for ansatte i Norlandia-barnehagene, videreføres. Det skal også nedsettes et partssammensatt utvalg som skal se på forholdet mellom tid til ledelse og lederoppgaver i barnehagene. Utvalget skal ta utgangspunkt i Fafo-rapporten 2015:43 «Tidsbruk i barnehagen».

Se Riksmeklerens møtebok her

Nærmere om løsningen i studentsamskipnadene i Bergen og Stavanger

Under meklingen ble partene enige om at forhandlingsretten når det gjelder pensjon skal videreføres.

Partene lokalt viderefører lokale prosesser om pensjon i perioden. Det skal lages en fremdriftsplan og begge parter skal spille inn hvilke problemstillinger som skal utredes. Men dagens pensjonsordning kan ikke endres uten at partene har inngått avtale om dette.

Partene ble også enige om ny uførepensjonsordning. Folketrygdens uføretrygd ble endret 1. januar 2015 og private virksomheter må endre og tilpasse sin uførepensjon innen 1. januar 2017. Uførepensjonen som ble avtalt i meklingen er svært lik uførepensjonen i offentlig sektor.

Se Riksmeklerens møtebok her

Se også mer om meklingen med Spekter på unio.no