Budsjettavtalen: – Bra med flere lærere i barnehage og skole

Steffen Handal er fornøyd med at 460 millioner er satt av til økt lærertetthet fra 1.-4. trinn. Foto: Stig Weston

– I budsjettavtalen er det er flere gode satsinger på utdanning vi er fornøyd med, blant annet flere barnehagelærere, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Publisert 05.12.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Budsjettavtalen som er inngått mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene Venstre og Krf inneholder flere nye satsinger innen utdanning, i tillegg til de som allerede lå inne i det første forslaget til statsbudsjett. Dette gjelder blant annet nye 413 millioner kroner til flere barnehagelærere.

– Stortinget viser igjen med denne satsingen at det synes det går for sakte i arbeidet med å nå målet om minst 50 prosent barnehagelærere i alle barnehager. Vi håper at denne satsingen gjør at vi kan nærme oss målet, og er spent på innretningen av disse midlene. Regjeringen må følge opp med forpliktende plan, sier Handal.

Ros til samarbeidspartiene

Han er også fornøyd med at satsingen på 460 millioner kroner til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet fra 1.-4. trinn står fast.

– Dette er en anerkjennelse av at vi trenger å satse på lærertetthet. Dette er det viktigste tiltaket for tidlig innsats, etter vår mening. Krf fortjener ros for å ha kjempet fram økt lærertetthet i både barnehage og skole, sier Handal.

Grønnere budsjett

Han mener samarbeidspartiene fortjener ros for sitt arbeid for et grønt skifte.

– All ære til samarbeidspartiene som presset på for et grønnere budsjett. Det er viktig at vi ivaretar våre internasjonale forpliktelser på klima, sier han.

Viktig rekrutteringstiltak

I budsjettavtalen ligger det også 134 millioner kroner som skal gå til å ettergi siste års studielån for lærerstudenter som fullfører 5-årig utdanningsløp på normert tid.

– Dette viser at partiene har anerkjent at vi har et rekrutteringsproblem. Dette er et av de første tiltakene for rekruttering av flere studenter til lærerutdanningene, og vi tror dette er et tiltak som kan ha en god effekt, mener Handal.

Effektivisering i staten

Et krav om generell effektiviseringsgevinst på 0,3 prosent vil ramme alle virksomheter som staten finansierer direkte.– Vi må komme tilbake til konsekvensene av dette, sier Handal.

Her er en oversikt over noen av tiltakene innen utdanning (tallene i oversikten er helårseffekten av de ulike tiltakene):

Barnehage

 • Flere barnehagelærere, (øremerking) 413 mill. kr
 • Forsøk med gratis barnehage og SFO 24. mill. kr
 • Svømmeopplæring i barnehager 10 mill. kr

Grunnskole og videregående opplæring

 • Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet fra 1.-4. trinn fra 1. januar 2017. 460 mill. kr
 • IKT-tiltak i grunnopplæringen 4 mill. kr.
 • Samfunnskontrakten: Få flere bedrifter til å ta inn lærlinger 10 mill. kr
 • Økt lærlingtilskudd med 2500 kr pr kontrakt 50 mill. kr
 • Videreføre tilskudd til Globalskolen og Norskskolen 12. mill. kr
 • Friskoler, økt kapitaltilskudd 10. mill. kr

Fagskoler

 • Fagskoleutdanning 10. mill. kr

Videreutdanning

 • Styrking av videreutdanning for lærere og skoleledere 100 mill. kr.

Høyere utdanning

 • Ettergi siste års studielån for lærerstudenter som fullfører 5-årig utdanningsløp på normert tid 134. mill. kr
 • 47 nye stipendiatstillinger (offentlig andel av 50) 56 mill. kr
 • Kompensere universiteter og høyskoler som får en negativ effekt i 2017 ved omstillingen til nytt finansieringssystem (offentlige) 35 mill. kr
 • Kompensere universiteter og høyskoler som får en negativ effekt i 2017 ved omstillingen til nytt finansieringssystem (private) 9. mill. kr
 • Opptrapping av lærerutdanning NLA, 70 elevplasser 54 mill. kr
 • 500 studieplasser IKT, ett nytt kull 80. mill.kr

Annet

 • Nye helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten og nye stillinger på helsestasjonene (HOD) 150 mill. kr
 • Psykisk helse i skolen (HOD) 20 mill. kr
 • Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse.
 • Ettårig kutt. -37. mill. kr
 • Regionale forskingsfond -35. mill. kr