Alexander Meyer skal lede Lærerprofesjonens etiske råd

Lærerprofesjonens etiske råd hadde sitt første møte denne uken og valgte Alexander Meyer til leder. Rådet skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten.

Lærerprofesjonens etiske råd hadde sitt aller første møte mandag og tirsdag. Rådet brukte blant annet tiden til å konstituere seg og velge en leder og nestleder. Alexander Meyer ble valgt til leder og Birte Simonsen til nestleder.

Meyer er grunnskolelærer ved Rogne Skule i Øystre Slidre, men har tatt et års permisjon for å skrive bok. Simonsen er tidligere dekan ved avdeling for lærerutdanning ved Universitetet i Agder og ledere for nasjonalt råd for lærerutdanning, men går fra høsten over i en undervisnings- og forskningsstilling. Leder og nestleder er valgt for et år om gangen.

– Dette blir et spennende arbeid. Det er et stort engasjement i rådet for å utvikle god etisk praksis i hele utdanningsløpet. Det viktigste framover blir å finne en god arbeidsform slik at vi kan bli en konstruktiv stemme, sier Meyer.

Stor bredde
Alle fikk presentere seg selv og hva de er opptatt av som medlemmer av rådet. Rådet har en stor bredde og viste et stort engasjement, blant annet for ytringsfrihet, lærerprofesjonens handlingsrom, lærerprofesjonens stemme utad, målstyring, bredden i læreres og lederes samfunnsmandat og forholdet mellom profesjonalitet og etikk. Rådet skal møtes tre ganger til dette året.

På neste møte skal rådsmedlemmene diskutere hvilke temaer som skal prioriteres framover og hvilke arbeidsformer rådet skal bruke. De fire varamedlemmene deltok på det første møtet, og det ble bestemt at de skal delta på de første møtene, fordi varaene kan bidra i starten med sin supplerende kompetanse. Samlet sett har rådet en imponerende faglig innsikt, tyngde og erfaring. 

[Bilde må lagres]

Profesjonsetisk råd (Foto: Eli Kristine Korsmo)

Lærerprofesjonens etiske råd. Bak fra venstre: Ole Briseid (vara), Madeléne Leidland (vara), Einar Øverenget, Tom Are Trippestad, Marius Andersen, Alexander Meyer. Foran fra venstre: Vibeke Solbue (vara), Birte Simonsen, Hilde Afdal, Cecilie Perez (vara), Caroline Brandth, Bodil Jenssen Houg (vara) og Sine Charlotte Gade. Anne Kristine Bergem var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Eli Kristine Korsmo)

Fritt råd
Utdanningsforbundets leder Steffen Handal ønsket rådet velkommen.

– Dere må finne veien selv og dere skal utfordre oss. Vi håper at dere vil skape debatt og at dere vil sette utdanning på dagsorden sett i et profesjonsetisk lys. På vegne av hele lærerprofesjonen vil jeg ønske dere lykke til. Husk at dere er frie, sa Handal.

Mandat for Lærerprofesjonens etiske råd

Formål
Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform. Rådet skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier, i samfunnet, i profesjonen og i lærerutdanningene. Rådet skal løfte fram profesjonsetiske utfordringer i faglige, pedagogiske og politiske sammenhenger der det er relevant for profesjonen. Rådet skal uttale seg fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål. Rådet skal bidra til debatt, og øke forståelsen for profesjonens unike bidrag i samfunnet.

Oppgaver
Lærerprofesjonens etiske råd skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten, ved for eksempel:

  • å løfte fram og uttale seg om spørsmål fra profesjonen som er av prinsipiell karakter
  • på selvstendig grunnlag uttale seg om profesjonsetiske spørsmål i utdanningssektoren
  • å skrive kronikker, artikler og holde foredrag, og foreslå relevant forskningsbaserte artikler til www.utdanningsforskning.no (Utdanningsforbundets forskningsformidling på nett)
  • å være en ressurs i lærerutdanningenes arbeid med profesjonsetikk
  • å gi råd til Utdanningsforbundet om innhold til kurs for medlemmer og tillitsvalgte
  • å gi Utdanningsforbundet forslag til revideringer i Lærerprofesjonens etiske plattform