50 år med verdens lærerdag

Men mange av utfordringene er fremdeles de samme.

5. oktober 1966 undertegnet FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) og UNESCO dokumentet «Recommendation concerning the Status of Teachers» – deres anbefalte retningslinjer for læreryrket. Og med det la de også grunnlaget for Verdens lærerdag.

– Jeg kan ikke annet enn å berømme ILO og UNESCO for deres fremsynthet, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal. – Allerede i 1966 anerkjente de at en sterk lærerprofesjon er avgjørende for verdens utvikling. Det er verdt å feire, sier han.

Retningslinjene dreier seg blant annet om behovet for flere lærere i skolen, viktigheten av lærernes autonomi og av å inkludere lærere i prosesser som angår skolen – punkter som stadig er på dagsorden i norsk politikk.

Utdanning en del av FNs bærekraftsmål

Også i FN er utdanning og en sterk lærerprofesjon fremdeles et viktig tema. I FNs nye bærekraftsmål handler mål nummer fire om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

– Gode lærere og nok lærere er helt avgjørende for å nå bærekraftsmålene. Helt siden opprettelsen av UNESCO i 1945 har FNs fredsarbeid bygget på at utdanning var den viktigste bærebjelken. God og relevant lærerutdanning, gode lønns- og arbeidsvilkår for lærere er sentralt for å få dette til. Læreren er den viktigste personen for forståelse av hva som skal til for å skape fred og et bærekraftig samfunn. Dette har topp prioritet - også i dagens UNESCO, sier leder av Den norske UNESCO-kommisjonen, Tora Aasland.

FN-sambandets generalsekretær, Kari Solholm, supplerer:

– En god utdanning er ofte grunnlaget for å forbedre menneskers liv. FNs bærekraftsmål nummer fire sier derfor at alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til inkluderende, rettferdig og god utdanning, og at den skal være gratis, sier Solholm.

Fortsatt viktig

Utdanningsforbundet markerer Verdens Lærerdags 50-årsjubileum sammen med UNESCO Norge og FN-sambandet. Organisasjonene er enige om at dokumentet som la grunnlag for dagen fortsatt er viktig.

– Lærere har en nøkkelrolle for utvikling av enkeltpersoner og samfunn. Den 50-år gamle rekommandasjonen fra UNESCO og ILO fremhever at det er viktig å styrke lærernes anerkjennelse og gi trygge arbeidsvilkår. Dette gjelder i høyeste grad også i dag, sier Solhom.