– Eierne har også et ansvar her

– Å sørge for at barnehagelærerne får tid til planlegging, er både et lederansvar og et eieransvar, sier lederen av lederrådet.

Utdanningsforbundet brøt forhandlingene med kommunenes interesseorganisasjon KS om arbeidstid i barnehagen før jul. KS ville forlenge dagens avtale, mens Utdanningsforbundet ønsker å sikre minimum fire timer til hver barnehagelærers for- og etterarbeid, og to timer til felles faglig samarbeid.

KS peker på styrerne

I et avisinnlegg i Dagbladet skrev KS at det var et "klart lederansvar" å sørge for at barnehagelærerne får nok tid til forberedelser, samarbeid og faglig utvikling.

– Tid til planlegging og kvalitet i barnehagen er helt klart et lederansvar. Slik er det, og slik skal det være. Men eier har også et ansvar her, sier sentralstyremedlem og leder av sentralt lederråd i Utdanningsforbundet, Tormod Korpås.

– Som barnehageeiere har kommunene ansvar for å gi styrerne et reelt handlingsrom, sier han.

I praksis er det bare to av tre barnehagelærere som har avsatt minst fire timer i uka, slik arbeidstidsavtalen sier de skal ha. Samtidig er det mange av dem som har avsatt nok timer som ikke får timene i praksis, for eksempel fordi de blir brukt som vikar.

Styrerne vil ha planlegging

Korpås er klar på at både styrere og barnehagelærere ønsker å gi barnehagebarn et tilbud av høy pedagogisk kvalitet.

– Alle styrere vil jo at barnehagelærerne skal bruke tid på planlegging av aktiviteter og tiltak, og gi en ordentlig vurdering og oppfølging av barna, sier han og fortsetter:

– Problemet er at styrerne i veldig mange kommuner blir satt i en klemme når de skal prioritere tidsbruken i barnehagen, fordi de mangler folk der og da. Når dette skjer i et slikt omfang som det gjør, viser det at grunnbemanningen er for lav i mange barnehager. Å sikre forsvarlig bemanning er et eieransvar.

Ønsker en tydeligere avtale

Korpås understreker imidlertid at dette ikke bare er et spørsmål om bemanning:

– Om styrerne kunne vise til en arbeidstidsavtale som i tydeligere grad enn i dag slår fast at tiden til planlegging må prioriteres, ville det vært en veldig god støtte for dem. Flere steder har også styrerne behov for eiere som viser en større forståelse for hvor viktig planlegging er for kvaliteten i barnehagen.