Pensjon kan gi barnehagestreik

Norlandias barnehager får fullfinansiert pensjonskostnadene av det offentlige. Da skulle det bare mangle at pengene går til det de er ment til.

Publisert 09.03.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

En forkortet versjon av dette innlegget sto på trykk i Dagbladet 9. mars 2015.

Det er fare for streik blant ansatte som jobber i barnehager og sykehjem drevet av Norlandia-konsernet. 10. mars møter blant andre Utdanningsforbundet og Fagforbundet ledelsen i Norlandia hos riksmekleren i et siste forsøk på å komme til enighet om lønnsoppgjøret for 2014, altså nesten ett år på overtid. Meklingen skjer mellom Spekter på vegne av Norlandia og henholdsvis Unio og LO Stat på vegne av Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Blir ikke partene enige, er det streik fra 11. mars.

Konflikten handler om etablering av tariffavtaler i Norlandia-konsernet etter at de har meldt seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Dette gjelder både lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for øvrig, og avstanden mellom partene er stor spesielt om pensjonsspørsmål. Bedriften vil tvinge gjennom en dårligere pensjonsordning for ansatte i barnehagene, uten en gang å forhandle om ordningen. Får Norlandia gjennom dette til, kan konsekvensene for pensjonen til de ansatte i barnehagene bli store i negativ retning sammenlignet med private barnehager ellers i bransjen. Det er ikke nød, men smålighet som driver Norlandia til å tilby sine ansatte småpenger i pensjon, en pensjonsordning som vil gi lavere og mer usikre pensjonsutbetalinger for en yrkesgruppe, som fra før av har dårlig lønn sammenlignet med andre i privat sektor med tilsvarende utdanning og ansvar.

Eierne har råd til en god pensjonsordning

Det er ikke synd på eierne av private barnehager. Barnehagene er fullfinansiert gjennom foreldrebetaling og offentlige tilskudd. De private barnehagene er garantert et like stort beløp per barn i tilskudd som kommunen har per barn i de kommunale barnehagene. I dette beløpet er utgiftene til en solid pensjonsordning tatt med. De private barnehagene får med andre ord kompensert for gode pensjoner til sine ansatte. Disse pengene ønsker eierne å putte i egne lommer.

Situasjonen er noe annerledes i de kommersielle sykehjemmene, som også kan bli rammet av en eventuell Norlandia- streik. Her får ikke eierne i finansieringsordningen eksplisitt kompensert for utgifter til pensjon på samme måte. Samtidig vet vi at lønna er tilsvarende lav, og at det er alt for mye deltid og høy gjennomtrekk, blant de som jobber i sykehjem. Norge får ikke en eldreomsorg det skinner av uten å jobbe for hele, faste stillinger med god, stabil og kompetent bemanning. Lønns- og pensjonsforhold er helt avgjørende i denne sammenheng.

Kvinnefiendtlig ordning

Norlandia har overtatt driften av flere Oslo-barnehager. Dette har ført til at en rekke ansatte sier opp sine stillinger fordi de blant annet taper sin offentlige pensjonsopptjening, og at de berettiget frykter for dårligere pensjonsordning i Nordlandia.

Flertallet av de som jobber i barnehager og sykehjem er kvinner. Kvinner lever lengre enn menn. Derfor vil en innskuddspensjonsordning som sikrer pensjon i bare ti år kunne slå hardt ut. De ansatte må greie seg med kun folketrygdytelser i mange år, mens offentlig ansatte får tjenestepensjon livet ut. Dette er en helt urimelig forskjellsbehandling, særlig når finansieringen fullt ut er offentlig bestemt.

Norlandias krav om endringer i pensjonsordningen kan gi en flukt av ansatte fra Norlandia-barnehagene. Dette taper barna på. Når personalet stadig skiftes ut risikerer barna å miste omsorgspersoner de er knyttet til, og stabilitet og kvalitet i tilbudet svekkes. I Asplund Barnehage i Oslo sluttet så mange som ni av fjorten ansatte. En slik endring i personalsammensettingen innebærer en voldsom og psykisk krevende omveltning for barna.

Likebehandling – for hvem?

LO Stat/Fagforbundet og Unio/Utdanningsforbundet har all mulig grunn til å kjempe for pensjonsordningen til de ansatte i barnehagene. Det finnes ingen saklig grunn til at ansatte i private barnehager skal ha vesentlig dårligere pensjon enn sine kolleger i kommunene. De private barnehagene har lenge krevd en likere finansieringsordning som de kommunale, men når det kommer til lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår er det visst ikke like viktig. Norlandias barnehager får fullfinansiert pensjonskostnadene av det offentlige, og det med solid margin. Da skulle det bare mangle at pengene går til det de er ment til; likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, herunder en trygg og god pensjonsordning.

Dette handler konflikten om:

Arbeidstakerne:

  • Krever å forhandle om pensjon
  • Krever alderspensjon på lik linje som andre barnehageansatte
  • Krever mulighet til å gå av med en anstendig tidlig- og uførepensjon

Norlandia:

  • Vil diktere hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha
  • Tilbyr en innskuddsordning på 4 prosent av lønna over 1 G
  • Pensjonen er ikke livsvarig
  • Ikke kjønnsnøytral pensjon
  • Tilbyr ingen tilpasset tidligpensjon fra 62 år
  • Ansatte over 55 år mister retten til AFP
  • Ikke etterlattepensjon