Mobilisering for bedre vilkår for forskning og høyere utdanning i Europa

Utdanningsforbundet mener rammevilkårene for forskning og høyere utdanning må stå på dagsorden når 47 av Europas utdanningsministre møtes i midten av mai.

Rammevilkårene for høyere utdanning og forskning er under press i mange Europeiske land. Grunnfinansieringen til forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner kuttes, arbeidsvilkårene blir dårligere og den akademiske friheten reduseres.

Inntil videre er Norge spart for de hardeste konsekvensene, men også her er sektoren under press. Mange midlertidige ansettelser og krav om å skaffe eksterne forskningsmidler utfordrer forutsigbarheten og muligheten til å drive kritisk og uavhengig forskning.

- Også i Norge opplever vi stadig strammere arbeidsvilkår i Universitets- og høyskolesektoren. Det blir stadig sterkere konkurranse om midler til utvikling av faglig kompetanse og studietilbud. Det kreves at den enkelte ansatte må markere seg faglig både nasjonalt og internasjonalt, uten at det blir satt av nok tid til dette ved siden av forskning og oppfølging av studenter, sier Brit-Helen Russdal-Hamre, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.

14. – 15. mai møtes 47 av Europas kunnskapsministre i Jerevan, som et ledd i Bolognaprosessen. Der skal de diskutere og vedta hva medlemslandene skal jobbe med de neste årene. I forkant av møtet har den europeiske sammenslutningen av fagforeninger innen høyere utdanning og forskning (ETUCE) mobilisert sine medlemmer for å sette fokus på de stadig mer pressede vilkårene i sektoren. Målet er at også offentlig finansiering av høyere utdanning og forskning, og dannelsen av trygge miljøer rundt akademisk ansatte inkluderes i ministrenes dokumenter og planer for de neste årene.

Mobiliseringen vil høyst sannsynlig også være tema når de nordiske lærerorganisasjonene (NLS) møtes i Norge 11. og 12. mai.

ETUCE: Mobilisering for å heve statusen til ansatte i forskning og høyere utdanning i Europa

Med bakgrunn i situasjonen for høyere utdanning og forskning i Europa og i det enkelte europeiske land, oppfordrer ETUCE (European Trade Union Committee for Education) alle ansatte i høyere utdanning og forskning i de respektive landene til å mobilisere i dagene før ministermøtet om Bolognaprosessen i Jerevan 14.-15. mai 2015.

ETUCE fordømmer

  • Økningen i usikre tilsettingsforhold, inkludert korte kontrakter, og dårligere og dårligere arbeidsvilkår
  • Tap av akademisk frihet
  • At den offentlige forskningsfinansieringen synes å være under angrep.

ETUCE ber EUs institusjoner og hvert europeisk land om å iverksette tiltak for

  • Solidaritet innen EU og i hele Europa for en god og formålstjenlig utvikling av høyere utdanning og forskning;
  • En ambisiøs, flerårig rekrutteringsplan for ansatte i høyere utdanning og forskning, basert på forutsigbarhet og trygghet;
  • En betydelig økning i basisfinansiering for forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner;
  • En politikk for utvikling av alle områder av forskning, som garanterer mangfold i fag og i tilnærminger til forskning, respekt for forskningsmetoder, sammen med passende tidsrammer og akademisk frihet for enkeltpersoner og høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner;
  • En politikk for å avskaffe forskjellsbehandling, spesielt kjønnsrelaterte forskjeller;
  • Gjenoppretting og utvikling av demokratiske organer og en lagånd innenfor høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner.

ETUCE er den europeiske grenen av den verdensomspennende lærerorganisasjonen Education International (EI). ETUCE er lærernes sosiale partner på europeisk nivå og en forsvarer av lærernes interesser overfor EU-kommisjonen. ETUCE ble etablert i 1977.

ETUCE representerer 131 lærerforbund med til sammen 11 millioner medlemmer i 48 land i Europa. Utdanningsforbundet er medlem i EI og ETUCE.

Mer informasjon på ETUCEs nettsted: csee-etuce.org