Lederjuss: Arbeidsgivers meldeplikt ved yrkesskade

Som arbeidsgiver har du plikt til å sende skademelding til NAV når en arbeidstaker blir påført skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning.

Publisert 24.08.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Det er et vilkår for rett til yrkesskadedekning at yrkesskaden er meldt til NAV innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. Når det gjelder yrkessykdom er vilkåret at denne må være meldt innen ett år etter at medlemmet eller den meldepliktige ble klar over årsaken til sykdommen.

Dersom en arbeidsgiver likevel mener det ikke er nødvendig å melde den aktuelle arbeidsulykken/sykdommen til NAV, gir folketrygdloven arbeidstakeren rett til selv å melde den.

Dersom skaden ikke er meldt innen ett år, kan NAV avslå søknaden om godkjennelse med den begrunnelse at skaden/sykdommen er meldt for sent. Dersom ettårsfristen ikke er overholdt, kan NAV likevel dispensere for oversittelsen av meldefristen. Det er da et skjerpet beviskrav. NAV skal da vurdere hvorvidt det er klart at den aktuelle hendelsen er en yrkesskade. Jo lengre tid det er gått siden hendelsen, jo mer skjerpes kravene til bevis. Avgjørende vil ofte være hvorvidt det foreligger skadenære opplysninger.

I forhold til ovennevnte dispensasjonsregel skal det for yrkesskadenes del, både vurderes hvorvidt hendelsen i seg selv kan anses som en arbeidsulykke, samt hvorvidt det foreligger årsakssammenheng mellom denne og den påberopte skaden.

Arbeidsgiver har også en registreringsplikt ved personskader og yrkesrelatert sykdom etter arbeidsmiljøloven § 5-1 samt en meldeplikt ved alvorlig skade etter arbeidsmiljøloven § 5-2. Meldingene skal sendes Arbeidstilsynet.

Informasjon om yrkesskade samt skademeldingsskjema finnes på nav.no

Du kan også finne informasjon om registrerings- og meldeplikt ved yrkesskade- og yrkessykdom på Arbeidstilsynets nettside.