Lær av pilotene

Etikkpilotene har gitt mye verdifull erfaring.

Publisert 05.08.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I løpet av det siste året har flere pilotprosjekter vært gjennomført i hovedstaden. Erfaringene fylkeslaget har gjort seg er positive. Nå håper de andre kan dra nytte av det de har lært.

– Jeg ser for meg at pilotskolene kan knytte til seg et par-tre andre skoler i nærområdet, som de kan dele sine erfaringer med. Kanskje kunne man satt i gang et slikt satelittsamarbeid med et foredrag i regi av Utdanningsforbundet, foreslår Eva Baumann fra Utdanningsforbundet Oslo.

Har løst oppgaven forskjellig

Det er VO Nydalen, Lilleaker skole og Oppsaltunet barnehage som har vært med i pilotprosjektet. Alle fikk i begynnelsen av forløpet utdelt en startpakke fra fylkeslaget med informasjon og inspirasjon. I tillegg var det avsatt midler til foredragsholdere.

De tre pilotene har arbeidet noe forskjellig med profesjonsetikken. Mens noen har valgt å diskutere etiske dilemmaer videreformidlet av Utdanningsforbundet, har andre funnet egne, lokale eksempler. Felles for de tre er likevel at ledelsen har vært involvert i arbeidet. Det tror Baumann har vært avgjørende for suksessen.

– Dette er arbeid som må prioriteres og lederne må finne tid til diskusjoner i fellestiden. Det er også viktig at arbeidet foregår systematisk – at man får innarbeidet etikken i strategiske planer og andre ledd i organisasjonen, sier hun.

Mye arbeid gjenstår

Selv om man gjennom pilotprosjektene har kommet langt i arbeidet med profesjonsetikken, er det fortsatt mye som gjenstår. Baumann frykter at om man ikke fortsetter det systematiske arbeidet nå, vil mye av det de har oppnådd falle sammen.

– Vi er ikke ferdige ennå. Både fylkeslaget, pilotene, og andre skoler og barnehager som ikke har vært en del av dette prosjektet må jobbe videre med etikken. Vi må flette etikken inn i alle ledd, også når vi utformer politikk. Det er viktig at vi lærer å begrunne politikk med etikk, og ikke bare med økonomiske eller andre argumenter.

Noen oppgaver løses best sentralt

Mens arbeidet fortsetter lokalt i fylkene, tror Baumann det er hensiktsmessig at noen oppgaver følges opp sentralt.

– Det er et viktig samarbeid med andre institusjoner som gjenstår – på tvers av høyskoler, Udir, Utdanningsetaten og så videre. Å få den kontakten og det samarbeidet som er nødvendig, kan være vanskelig for de enkelte fylkeslagene.

Videre ser Bauman for seg at det fra sentralt hold arbeides videre med etableringen av etisk råd, og at etikkarbeidet flettes inn i tillitsvalgtsopplæringen.

– De tillitsvalgte må få klare oppdrag fra fylkeslaget som de kan ta med til skolene. Også øvingslærere burde kurses i etikk når de er innom høyskolene, avslutter hun.