Streik for forutsigbar og livslang pensjon?

Går det mot en streik i de private barnehagene?

Publisert 19.09.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

18. og 19. september er det mekling i oppgjøret mellom PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. Hvis partene ikke finner en løsning, blir det streik. Dette vil i tilfelle bli den første streiken Utdanningsforbundet deltar i på dette tariffområdet. PBL har historisk vært en god og rimelig motpart, og vi har alltid tidligere funnet fram til enighet. Vi har også denne gangen stor tro på en løsning hos Riksmekleren. De tre fagforeningene står samlet, og sammen vil vi gjøre vårt beste for å få finne en løsning.

Grunnleggende trygghet for en god pensjon står på spill i dette oppgjøret. De ansatte i private barnehager er i hovedsak kvinner, og de har ikke en lønn som tilsier at de bare kan kjøpe en privat pensjonsforsikring. Derfor er vi villige til å løpe linen ut i dette oppgjøret.

Arbeidstakerorganisasjonene og PBL er uenige om hva slags pensjonsordninger de ansatte skal ha. De ansattes organisasjoner ønsker forutsigbarhet for de ansattes pensjonsutbetaling, mens PBL prioriterer forutsigbarhet i arbeidsgivers utgifter. PBL vil at de ansatte skal ha en innskuddsbasert ordning. De ansattes organisasjoner ønsker å videreføre dagens ordning, som er ytelsesbasert.

Ytelsespensjon sikrer at de ansatte får en tjenestepensjon (i tillegg til alderspensjonen) som til sammen gir dem 66 prosent av det de hadde som lønn da de sluttet i arbeid. Forutsetningen er at de har vært i arbeid i 30 år. Denne pensjonen vil de ha så lenge de lever. Innskuddspensjon vil gi arbeidsgiverne forutsigbare utgifter fordi de betaler inn et avtalt beløp årlig, men utbetalingen til arbeidstaker vil variere, avhengig av avkastningen på den kapitalen som er lagt inn. Det er altså arbeidstaker som bærer risikoen ved en innskuddspensjon, mens arbeidsgiver har forutsigbarhet i utgiftene. Dessuten vil en innskuddsbasert pensjon bare utbetales i et visst antall år. Lever du lenger enn dette får du ingen tjenestepensjon, kun utbetaling fra folketrygden.

Partene er uenige om konsekvensene av å endre pensjonsordningen. PBL har fått laget regnestykker som baserer seg på en svært optimistisk antagelse om forventet avkastning på innskuddet. Utregningene er gjort av Storebrand Forsikring, som selger slike avtaler og derfor har interesse av å fremstille dem som gunstige. Utdanningsforbundet har fått et nøytralt firma, Actecan, til å gjøre beregninger, og deres beregninger gir et helt annet resultat. De viser at de fleste ansatte sannsynligvis vil tape på overgang til innskuddsbasert pensjon.

Private barnehager er fullfinansiert av det offentlige og foreldrebetaling. De har råd til å betale forutsigbar pensjon. De kommunale barnehagene har gjennomsnittlig pensjonskostnad på 18 prosent av lønnskostnadene. Dette tallet ligger til grunn for tilskuddet til de private barnehagene. Likevel bruker i dag de private barnehagene i gjennomsnitt bare 8 prosent av lønnskostnadene på pensjon. Her er det et solid økonomisk handlingsrom for de private barnehagene. Vi forventer at PBL mener at likeverdig behandling av private og offentlige barnehager også betyr like stort ansvar for de ansatte.

Banklovkommisjonen har laget en rekke innstillinger om hvordan tjenestepensjon kan tilpasses endringer i folketrygden. Regjeringen har bedt om en utredning som kan belyse hvordan ytelsespensjon kan tilpasses folketrygden i framtida. Banklovkommisjonen er i gang med en slik utredning. Før denne er på plass, er det helt uakseptabelt å gå inn på varige endringer av ordningen vi har i dag.

Utdanningsforbundet har all grunn til å kjempe for pensjonsordningen til barnehagelærerne, sammen med de øvrige ansattes organisasjoner. Det finnes ingen saklig grunn til at ansatte i private barnehager skal ha dårligere pensjon enn sine kolleger i kommunene. De private barnehagene har lenge krevd likebehandling med de kommunale på alle områder. Private barnehager får fullfinansiert pensjonskostnadene av det offentlige, og det med solid margin. Det skulle bare mangle at ikke pengene går til det er ment til, en trygg og god pensjonsordning.

Artikkelen står på trykk i Utdanning nr. 15/2014.