Støtter ikke krav om 4 i matematikk

Utdanningsforbundet støtter ikke departementets forslag om karakteren 4 i matematikk som krav for opptak til lærerutdanningene og lektorutdanningen.

Kunnskapsdepartementet sendte 3. oktober 2014 ut et høringsnotat med forslag om karakteren fire i matematikk som krav for opptak til grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningen. Høringsfristen var satt til 17. november 2014.

Utdanningsforbundets konklusjon er at vi ikke støtter departementets forslag om karakteren fire i matematikk som krav for opptak til lærerutdanningene og lektorutdanningen. Vi støtter heller ikke forslaget om kompensatoriske kurs for søkere som ikke har oppnådd karakteren fire i faget fra videregående opplæring.

Les hele høringsnotatet her

Andre virkemidler

Utdanningsforbundet mener at det er andre virkemidler enn innføring av karakteren fire i matematikk som best vil styrke lærerkompetansen, heve læreryrkets status, redusere frafallet og øke elevenes læringsutbytte i skolen. Ved å gjøre læreryrket mer attraktivt vil en også kunne mobilisere den betydelige reservestyrken av utdannede lærer som ikke jobber i skolen.

Vi mener departementets forslag preges av enkle og lettvinte løsninger av mer symbolsk karakter når forslaget ikke blir kombinert med de nødvendige strukturelle grepene.

Kritisk til høringsfrist

Utdanningsforbundet er sterkt kritisk til at Kunnskapsdepartementet – nok en gang – sender en sak på høring med kortest mulig høringsfrist. I denne saken er det ekstra uforståelig ettersom den foreslåtte endringen ikke er tenkt innført før studieåret 2016/2017. Korte høringsfrister innebærer at høringsinstansene i liten grad vil kunne behandle viktige endringsforslag til lov og forskrift på en forsvarlig måte. Utdanningsforbundet vil derfor sterkt oppfordre departementet til å gjennomføre fremtidige høringer med en høringsfrist på tre måneder.