Statsbudsjettet: Frykter gapet vil øke

– Vi er fornøyd med regjeringens tydelige satsing på videreutdanning av lærere i skolen, men sterkt bekymret for den stramme kommuneøkonomien. Den vil både skole og barnehage merke.

Dette er, kort oppsummert, Ragnhild Lieds førsteinntrykk av regjeringens statsbudsjett for 2015.

Lederen i Utdanningsforbundet mener det er stor grunn til å tro at den trange kommuneøkonomien vil øke gapet mellom de nasjonale ambisjonene for skole- og barnehagesektoren og kommunal oppfølging i hverdagen.

I mai fikk vi et forvarsel om at kommuneøkonomien kom til å bli stram i 2015. Dette ble bekreftet i dag. Den reelle økningen i frie inntekter er på bare 1,7 prosent. Samtidig har inntektene i kommunesektoren sviktet med nesten 1 prosent i 2014. Denne inntektssvikten vil kommunene måtte kompensere for i 2015.

Dette betyr svært knappe rammer til å styrke den ordinære driften, konstaterer en bekymret Ragnhild Lied.

– Kvaliteten i barnehager og skoler er avhengig av kommuneøkonomien, understreker hun.

Positivt med videreutdanning

Positivt er det likevel at det legges opp til en betydelig økning i videreutdanningen av lærere. Det er satt av til sammen 447 millioner kroner til videreutdanning av lærere i skolen: 1000 nye plasser innenfor stipendordningen og 500 nye plasser innenfor vikarordningen. Det er også satt av 60 millioner ekstra til kompetanseløft av barnehageansatte. Satsningene finansieres i all hovedsak gjennom kutt i andre tiltak i utdanningssektoren.

– Regjeringen viser vilje til å satse på kompetanseheving, det er gledelig. Men når regjeringen nå så massivt går inn med kompenserende og støttende tiltak for å hjelpe kommunene med å etterleve nasjonale kompetansekrav, bør det stilles langt klarere krav til kommunene. Ellers kan løftene om kompetansesatsing i både barnehagene og skolene bli nok en statlig satsing som stopper ved kommunegrensen, fastslår Lied.

Hun fortsetter:

– I barnehagen er det tilført 60 millioner kroner ekstra for å heve kompetansen hos de ansatte. Dette er en god start, men på langt nær nok. Dessuten er ikke midlene rettet mot barnehagelærerne. Hvis dette skal bli en satsning på kvalitet i barnehagen, er det helt avgjørende at pengene går til å heve den pedagogiske kompetansen, påpeker Lied.

– Risikerer at dyktige lærere forsvinner

I skolehverdagen er det kommuneøkonomien som avgjør elevenes tilbud. Med den beskjedne økningen regjeringen legger opp til er det liten grunn til å tro på flere delingstimer, reduksjon i gruppe-/klassestørrelsene i skolene og ikke minst flere barnehagelærere.

– Vi mener at norske elever snart må sikres en minstenorm for lærertetthet, og det er i hvert fall viktig at regjeringen lar KrF få gjennomslag for sitt forslag om å innføre en ressursnorm fram til fjerde klasse. Det er en veldig god begynnelse, mener Ragnhild Lied.

Om statsbudsjettets oppfølging av regjeringens varslede lærerløft påpeker Utdanningsforbundets leder:

– Gode tiltak for fremtiden må ikke strupe mulighetene til å gi gode tilbud her og nå. Det kan ta lang tid før vi ser sporene av satsningen det legges opp til i budsjettet. Derfor risikerer vi at dyktige lærere forsvinner fra barnehage og skole fordi de ikke opplever å bli løftet eller satset på her og nå. Det betyr at enda flere vil bli undervist av lærere uten lærerkompetanse i det hele tatt. Jeg ser dessverre ikke at dette budsjettet bidrar til å øke rekrutteringen og bremse flukten fra læreryrkene.