Oslo: Rapport om arbeidstid barnehage

Partene i Oslo har avsluttet arbeidet med en rapport om arbeidstid for barnehagelærerne og konstaterer at det er stor avstand.

I tariffområdet Oslo kommune ble det i tariffoppgjøret 2012 nedsatt et partssammensatt utvalg for å vurdere gjeldende arbeidstidsordninger i Oslo kommunes barnehager samt å utarbeide forslag til endringer. Utvalget skulle se hen til erfaringer fra den pågående forsøksordningen i KS og andre relevante forsknings- og evalueringsrapporter. Utvalget har nå avsluttet sitt arbeid og konstaterer at det er stor avstand i synspunktene til partene. Det er derfor ingen felles grunnlag for å fremme forslag til endringer.

Kommunen mener
Oslo kommune hevder at ordningen med ubunden tid er den største utfordringen ved nåværende arbeidstidsordning og utgjør et hinder for et godt pedagogisk tilbud. Kommunen viser til at det blir vanskelig for barnehagens ledelse å vurdere bruken av de samlede ressurser opp mot de samlede arbeidsoppgavene, at arbeidsgiver opplever å ha lite kunnskap om hva denne delen av arbeidstiden brukes til, og at det også periodevis medfører belastning for de deler av personalet som ikke har bunden tid.

Organisasjonene mener
Fagforbundet og Utdanningsforbundet mener at ubunden tid er en forutsetning for å gi et best mulig tilbud i Oslo kommunes barnehager og at det samlet sett er behov for økt tid til faglig planlegging. Dette begrunnes i det brede samfunnsmandatet lov og rammeplan gir samt kommunale kvalitetsstandarder som blant annet "prosjekt Oslobarnehagen" er et eksempel på. I tillegg er det stor mangel på fysiske arbeidsplasser og barnehagelærere. 

Organisasjonene vektlegger også at det pedagogiske arbeidet i stor grad er et resultat av hva som er planlagt i ubunden tid. Den enkelte styrer har uavhengig av ubunden tid plikt til å vurdere hvordan det pedagogiske arbeidet blir utført, og skal til enhver tid ha innsikt i hvordan det pedagogiske personalet utfører sine pedagogiske oppgaver. 

Veien videre
I mars skal det være særavtaleforhandlinger. Der kan arbeidstidsavtalen for barnehagelærere bli et tema. Finner partene ingen løsning den, kan arbeidstidsavtalen bli tema i hovedtariffoppgjøret i Oslo kommune til våren.