Hva betyr kjennelsen for deg?

Arbeidstid i barnehagen: Styrerens rolle står sentralt i kjennelsen fra nemnda.

Etter at Utdanningsforbundet brøt forhandlingene med KS om arbeidstid i barnehagen, måtte en nemnd med en nøytral leder bestemme utfallet. Kjennelsen kom 9. januar, og slo fast at den eksisterende avtalen skal videreføres.

Noen lyspunkter
Denne “dommen” er langt fra å gi Utdanningsforbundet alt vi har krevet, men bildet er ikke helsvart.

– Det er noen lyspunkter her, som at vi fortsatt har sikret tid til lederoppgaver, sier sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Nina Beate Jensen.

– Styreren har en helt avgjørende rolle for kvaliteten i barnehagen. Styreren må sørge for å bruke den samlede kompetansen og tiden i barnehagen på best mulig måte. Innenfor arbeidstidsavtalen som nå prolongeres har vi et stort spillerom for å finne gode løsninger i hver barnehage, sier Jensen.

Styrerne bestemmer mer
Etter forrige runde med forhandlinger ble bestemmelsen om tid til planlegging (pkt. 3.2 i avtalen) endret, slik at tiden ikke lenger skulle være ”ubunden” og brukes fritt av barnehagelærerne, men organiseres etter drøftinger mellom styreren og de ansatte.

Endringen skulle gjelde i en forsøksperiode fra august 2012, men nå er det ikke lenger et forsøk. Nemndskjennelsen har slått fast at bestemmelsen skal gjøres permanent.

– Styreren fikk større påvirkning over tidsbruken som helhet, og dette fortsetter. Styreren og de ansatte må drøfte hvor og når tiden til faglig planlegging skal brukes, forteller Jensen.

Enkelte barnehager benytter seg fortsatt av ordningen med ubunden tid, og det er mulig, men forutsetter at man har avtalt dette lokalt, i en lokal særavtale med kommunen. Det er ingen øvre grense for hvor mye tid som kan brukes til planlegging.

Det er understreket i nemndskjennelsen at tiden til faglig planlegging skal brukes både individuelt og kollektivt. 

Må brukes som forutsatt
I arbeidstidsavtalen (SFS2201) for barnehager i KS-området står det at planleggingstimene skal brukes til “faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og lignende”. Administrative oppgaver og møter med foreldre eller spesialpedagoger ligger utenfor.

– I kjennelsen fra nemnda vises det til at det er lederen i barnehagen som har ansvar for å legge til rette for at timene kan bli brukt som forutsatt. Nemnda peker også på at det skal brukes minst fire timer til faglig for- og etterarbeid ukentlig, sier Jensen.

Ansvar for kontorplasser
Kjennelsen legger videre vekt på at lederen er ansvarlig for at “de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende” når planleggingstiden skal brukes.

Det at det er slått fast i premissene i kjennelsen at barnehagelærerne må ha skikkelige kontorplasser er viktig. I selve arbeidstidsavtalen står det ingenting om de fysiske arbeidsforholdene, så her må kjennelsen følges.

Hege Valås, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet

– Hvis det ikke finnes skjermede kontorplasser med nødvendige møbler og IT-utstyr, mener Utdanningsforbundet at barnehagelærerne må få bruke planleggingstiden hjemme eller andre steder der de faktisk får gjort jobben de skal gjøre, sier sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Hege Valås.

I arbeidstidsavtalen heter det at planleggingstiden skal brukes “både i og utenfor institusjonen”.

Drøftingsmøter i barnehagen
Selv om ingen formuleringer i arbeidstidsavtalen er endret, kan praktiseringen av avtalen endres noe. Det skyldes at den nye kjennelsen kan få betydning for hvordan avtalen skal tolkes.

– Det skal være drøftinger i hver barnehage om praktiseringen av arbeidstidsavtalen. Kanskje alle bør ta en ny runde nå som vi har en ny kjennelse, sier Valås.

Det er spesielt det at det skal brukes minst fire timer ukentlig til planlegging, at planleggingstiden skal brukes som forutsatt og at kontorplassene må være tilfredsstillende – og at dette er styrers ansvar – som legger føringer på drøftingsmøtene. 

En ny veileder som forklarer arbeidstidsavtalen SFS2201, og gir råd om praktiseringeren av avtalen, vil snart bli lagt ut på Utdanningsforbundets nettsider.

FAQ: Svar på ofte stilte spørsmål om kjennelsen og avtalen.

Oslo kommune og PBL
Nemndskjennelsen gjelder kun barnehager i området som dekkes av kommunenes interesseorganisasjon KS, altså alle kommuner med unntak av Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

I Oslo kommune skal det være særavtaleforhandlinger i mars. Der kan arbeidstidsavtalen for barnehagelærere bli et tema. Finner partene ingen løsning den, kan arbeidstidsavtalen bli et tema i hovedtariffoppgjøret i Oslo kommune til våren.

I PBL-området (de private barnehagene) er det praksis for at hovedtariffopppgjøret starter etter endt resultat i de store tariffområdene stat og KS. Arbeidstid kan bli et tema i disse forhandlingene.