Gir mer tid til barna

To barnehagelærere per avdeling gir faglig satsing, men krever nye samarbeidsformer. Det viser ny barnehageforskning.

Publisert 13.11.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Forskningsrapporten Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere viser at ved å øke andelen barnehagelærere og likestille barnehagelærerne i forhold til lønn og ansvar, oppnås økt faglig kvalitet i barnehagen. Samtidig krever ordningen nye samarbeidsformer.

Høgskolelektor Hanne Berit Myrvold ved Institutt for barnehagelærerutdanning har på oppdrag fra Kanvas-barnehagene skrevet rapporten.

Utdanningsforbundet og Kanvas har et felles mål om at det skal være femti prosent barnehagelærere i norske barnehager.

– Vi er derfor glade for at Kanvas nå satser offensivt på dette og samtidig skaffer seg kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter dette gir, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal

Prioriterer kompetanse

De private Kanvas-barnehagene har lenge hatt en strategi om å prioritere kompetansen til de ansatte, blant annet ved å øke andelen barnehagelærere. Siden januar i år har disse barnehagene hatt en «pedagognorm» med 50 prosent barnehagelærere. Samtidig omorganiserte de en tradisjonell hierarkisk oppbygging med én pedagogisk leder per avdeling/base med å likestille barnehagelærere med samme lønnsstige og likt ansvar.

Tydeligere faglighet

Rapporten viser at de som jobber i barnehagen, opplever den faglige satsingen på flere områder. Ved å være to opplever barnehagelærerne at det er enklere å fordele oppgaver, planer kan gjennomføres selv om en av dem er borte og ikke minst – de har en annen å dele faglige spørsmål og problemer med. Det gir økt faglig fokus, også når det gjelder status og stolthet ved barnehagelærerrollen.

Tradisjonelt sett har barnehageområdet hatt mange ufaglærte. Det medfører at mange barnehagelærere ikke vektlegger den faglige siden av jobben, men tilpasser seg kulturen som er i barnehagen. Når det er to likestilte barnehagelærere, kan disse samarbeide og fordele ansvar og oppgaver. De opplever å få mer tid til barna, og det vil alltid være en barnehagelærer tilstede i avdelingen. På den måten muliggjør denne ordningen en tydeligere faglighet.

Gjennom fokusgrupper har Myrvold hørt hva som skjer når halvparten av de som jobber i barnehagen er barnehagelærere og avdelingen skal ledes av to likestilte barnehagelærere. Vanligvis er organiseringen i barnehagen at avdelingen, basen eller teamet har en pedagogisk leder og eventuelt en underordnet pedagog 2 eller førskolelærer uten lederansvar.

Nye samarbeidsformer

Rapporten viser også at barnehagelærere som har vært pedagogisk leder i flere år, synes det kan være vanskelig å være likestilt med en annen og skulle dele på oppgaver og ansvar.

– Det er helt klart en utfordring å skulle endre rolle når avdelingen skal ledes av to likestilte barnehagelærere. Jeg har forståelse for at barnehagelærere som har hatt dette ansvaret alene, nå skal dele på det, sier Handal.

Samtidig sier han at det gir gode muligheter for å styrke det faglige fellesskapet. Barnehagene har mange ufaglærte og det er et problem at mange barnehagelærere i møte med den praktiske hverdagen, legger bort fagligheten sin.

En gruppe som ikke må glemmes ifølge fokusgruppene, er assistentene. Også de har behov for å bli sett og øke sin faglige kompetanse.

Enklere rekruttering og mindre fravær

Daglig leder i stiftelsen Kanvas Robert Ullmann sier at rapporten bekrefter at 50 prosent barnehagelærere bidrar til et bedre pedagogisk tilbud til barna, i tillegg økt motivasjon blant de ansatte. Han sier også at de har erfart at det er lettere å rekruttere ansatte i tillegg har fraværet hatt en markant nedgang.

– Jeg har store forhåpninger til at vi sammen med Kanvas kan arbeide videre med å styrke andelen pedagoger, og at vi løser utfordringene som kommer etter hvert, avslutter Steffen Handal.

Bakgrunn

Ordningen med to likestilte barnehagelærere i Kanvas-barnehagene ble et mål i januar 2014. Fokusgruppene er intervjuet i vårsemesteret.

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere
er en kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering
av roller og funksjoner i Kanvas-barnehager.

Les mer om Kanvas