Fortsatt anonym retting i Ålesund

Et knepent flertall av Ålesunds politikere vedtok nylig at heldagsprøver i ungdomsskolen fortsatt skal rettes anonymt.

Mange av bystyremedlemmene i Ålesund er lærere til daglig. Og på siste bystyremøte før jul gikk én etter én opp på talerstolen og argumenterte for å avvikle ordningen med anonym retting på ungdomstrinnet.

Forslaget ble fremmet av representantene fra Høyre og Frp og fikk flertall med én stemmes overvekt. Flertallet i kultur- og oppvekstkomiteen var derimot for å avvikle ordningen, skriver Sunnmørsposten.

Saken har hele veien vært kontroversiell. Til bystyremøtet i Ålesund forelå også et brev til politikerne der samtlige elevråd ba om at ordningen måtte avskaffes. Elevene frykter ikke lenger trynefaktoren – som var utgangspunkt for at ordningen ble innført i Ålesund i 2012.

Også forskere mener at ordningen med anonym retting må avvikles. Som lærerne, mener også de at ordningen ikke gir et godt nok grunnlag for tilbakemelding til elevene.

Innblanding
Utdanningsforbundet har hele tiden vært sterkt imot anonym retting. Leder i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal, Borghild Moe, mener politikerne blander seg i lærernes yrkesutøvelse med et slikt vedtak.

– Helt sentralt er at avgjørelser om vurdering og tilbakemeldings- og dokumentasjonsformer i skolen i hovedsak må legges til lærerens profesjonelle skjønn. Vurdering stiller store krav til profesjonsetisk refleksjon og standard hos lærerne, sier Moe.

Hun påpeker også at fylkeskommunen i Møre og Romsdal har gått bort fra anonym retting i videregående opplæring. Grunnlaget for vedtaket var en utredning som blant annet viste at det ikke var signifikante avvik mellom anonym retting og de ordinære prøvesituasjonene. ^

Også SV-representanten i bystyret, Anders Linbeck, hevder at anonym retting er en unødvendig byråkratisering av læreryrket og uttrykker dessuten mistillit til profesjonen. I tillegg er kostnadene ved ordningen verdt å trekke fram spesielt når bystyret nylig vedtok å kutte skolebudsjettet med 20 millioner kroner.

Skjer også andre steder
Også andre steder prøver man ut anonym retting. Rogaland har blant annet en toårig forsøksordning i videregående som startet dette skoleåret. Her skal anonym retting brukes på et begrenset antall prøver i fellesfag som norsk, matematikk og engelsk.

Utdanningsforbundets undersøkelse
En undersøkelse Respons gjennomførte for Utdanningsforbundet i sommer, viser at 83 prosent av lærerne i ungdomsskolen og videregående selv vil bestemme om de skal bruke anonymiserte prøver i undervisningen.

Ragnhild Lied understreker at det verken betyr at elever eller politikere ikke skal bry seg med  vurderingspraksisen i skolen. Eller at Utdanningsforbundet er helt imot anonym retting. Men da må dette være av folk som selv har kompetanse som skal se lærerne i kortene, og det er skoleledelsen og andre lærere. Når politikere krever anonym retting og vil detaljstyre lærerne, så uttrykker de en form for mistillit. – Og det er alvorlig, sier Lied.

Les mer om undersøkelsen.