Barnehagelærere har metodefrihet

Forskere og barnehagelærere er kritiske til at kommuner pålegger barnehager å bruke standardiserte kartleggingsverktøy.

Klassekampen vier mandag førstesiden til en sak om målstyring i barnehagen. Flere barnehagelærere og forskere er kritiske til utviklingen av standardisert bruk av kartleggingsverktøy. Oslo Kommune har gjennom sitt prosjekt «Oslobarnehagen» pålagt alle barnehager å bruke et bestemt språkkartleggingsverktøy. Andre kommuner har gjort det samme. 

- Dette står i kontrast til barnehagens rammeplan som slår fast at den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder, sier nestleder Steffen Handal i Utdanningsforbundet. 

En oppgave for den enkelte barnehage
I Oslo Kommunes veileder for systematisk oppfølging av barns språkutvikling, legges det føringer for at barnehagene skal tilby foreldre kartlegging av barnets språk med verktøyet TRAS. Dette til tross for at et regjeringsnedsatt ekspertutvalg hevder at dette verktøyet ikke passer for barn med annet morsmål enn norsk.

Ekspertutvalget la fram sin rapport i 2011, og de fant ut at ingen verktøy er gode på alle områder. 

- Å hjelpe barn med språkvansker er både i Oslo Kommunes og i barnehagelærernes interesse. Det å velge rett metode for arbeidet er imidlertid en oppgave den enkelte barnehage selv må vurdere, sier Handal videre.

Handler om lærernes metodefrihet
Saken i Oslo har likhetstrekk med saken i Sandefjord der to lærere ble truet med oppsigelsedersom de ikke godtok å bruke kommunens omfattende skjema for vurdering av førsteklassinger.

I første omgang handler disse likhetstrekkene om lærernes metodefrihet. Det er en forutsetning for god profesjonsutøvelse at metodefriheten ivaretas, slik at lærerne treffer gode valg når de skal vurdere barn og elevers utvikling og læring i barnehage og skole. 

- Sakene handler også om profesjonsetikk, sier Handal.

lærerprofesjonenes etiske plattform er det i særdeleshet to punkter lærerne i Sandefjord og barnehagelærerne i Oslo handler i tråd med når de yter motstand:

• Profesjonen viser mot og målbærer et tydelig samfunnsmandat

• Profesjonen tar ansvar for å varsle når rammevilkår skaper faglig og etisk uforsvarlige forhold

Barnehagelærerne i Oslo handler innenfor samfunnsmandatet til barnehagene når de sier ifra at TRAS ikke kan brukes i alle sammenhenger. Et pålegg om hvilke metoder som skal benyttes i ulike sammenhenger vil redusere muligheten for faglig god skjønnsutøvelse. I visse tilfeller vil det være faglig og etisk uforsvarlig å benytte seg av TRAS. I andre tilfeller kan det være et nyttig verktøy.

Handal oppfordrer Oslo Kommune til å respektere barnehagenes metodefrihet. 

- Med et godt tilfang av ulike verktøy og tid til å bruke faglig skjønn, vil det bli bedre språkarbeid i barnehagen, sier han til slutt.