– Ta på de «profesjonsetiske brillene»!

- Jeg har møtt lærere som er ferdig reflektert på ett minutt. Vi trenger å trene på etisk refleksjon sammen, sier pilotrektor og tillitsvalgt Solvor Engen.

Ta på «profesjonsetikkbrillene», oppfordrer Solvor Engen. Hvordan kan en «profesjonsetisk brille» se ut? Hvorfor trenger vi «profesjonsetiske briller»? Kan vi tenke oss at den skal gi et skarpere og mer fokusert syn- når det er nødvendig? Kanskje kan de gi deg et annet blikk på situasjonene du møter i hverdagen?

Lederne må føre skuta

Et slikt annet blikk håper rektor Solvor Engen å få til å gjøre systematisk sammen med lærerne sine på Kringsjå skole på Lillehammer. Lærerne og rektor ved skolen kjører et pilotprosjekt om profesjonsetikk, initiert av Utdanningsforbundet Oppland, og piloter må selvsagt ha pilotbrillene- eller de profesjonsetiske brillene på.

- Vi skal hjelpe hverandre til å sette ord på dilemmaene og i løpet av året skal vi lære oss noen refleksjonsmodeller, sier hun. Rektoren tror lederne er nøkkelen til å få til etisk refleksjon i praksis.

- Jeg må være føreren av skuta og sørge for at dette er en kontinuerlig prosess og ikke noe som skjer en gang i året. Vi skal ha en reflektert holdning til egen praksis, og dette krever en kollektiv kulturbygging, hvor blant andre jeg som leder må skape og være bærer av denne kulturen, forklarer Engen nærmere.

Denne våren har de brukt til å gjøre seg kjent med lærerprofesjonens etiske plattform, snakket om hvordan de kan ta den i bruk og gjøre den til sin, samt øvd på å drøfte etiske utfordringer. Dette ga tenning til å arbeide videre med temaet.

Del av større arbeid

Lillehammerskolene skal de to neste årene ha et utviklingsarbeid som blant annet går på å gi kompetanseheving til lærere i pedagogisk analyse. Dette skal skje under veiledning av blant andre Thomas Nordahl ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU).

- Den oppsatte modellen har opprinnelig tre perspektiv, men i samråd med Nordahl skal vi ha med et fjerde perspektiv i modellen, nemlig profesjonsetikk. I det kommende året skal vi bruke de arenaene vi har til å jobbe systematisk med trening i etisk refleksjon, forteller Engen.

Fra høsten skal de derfor bruke fellestid annenhver uke der de drøfte slike dagsaktuelle utfordringer/praksisfortellinger. I tillegg skal Engen og skolens tillitsvalgte for Utdanningsforbundet, Heidi Margrete Nilsen, sørge for at profesjonsetikk blir tema på møter i regi av Utdanningsforbundet Lillehammer, på klubbmøter, lederforum og møter med plasstillitsvalgte i skoler og barnehager. På egen arbeidsplass skal profesjonsetikk inn som fast post på teammøter og medarbeidersamtaler.

En etisk utfordring

Solvor Engens forslag til en etisk utfordring å diskutere:
- En etisk utfordring vi kan møte på skolen er i forbindelse med utviklingssamtale med elev og elevens foreldre/foresatte. Vi har noen ganger fått forespørsel om for eksempel «bonuspappa» kan være med. Her er for så vidt loven klar- det er kun foreldre eller foresatte som skal være med. Samtidig må man vurdere hva som er det beste for barnet. Kanskje det kan ha nytte av at «bonuspappa» er med dersom han ellers er med og oppdrar barnet, hjelper til med lekser og så videre?