Yrkesfaglærerløftet

- Yrkesfagenes verdi og egenart og yrkesfaglærernes særegne kompetanse må framheves for å heve statusen til yrkesfaglærerne.

Yrkesfaglærerens bakgrunn kjennetegnes gjerne av «det doble praksisfeltet». Yrkesfaglæreren er lærerutdannet og har bakgrunn som fagarbeider – eller en relevant profesjonsutdanning– i tillegg til praksis fra yrket.

Yrkesfaglæreren kan undervise i relevante fag på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. De siste årene har det vært arbeidet med ulike ordninger både når det gjelder samarbeid, etter- og videreutdanning og hospitering som er rettet mot yrkesfaglærernes behov og kravet til yrkesutøvelsen. Det er fortsatt sånn at flere ansatte i skolen mangler lærerutdanning, og mange lærere trenger kompetanseutvikling fordi arbeidslivet de underviser i utvikler seg.

Landsmøtet i Utdanningsforbundet i 2015 vedtok at organisasjonen skal jobbe for å heve statusen til yrkesfagene og yrkesfaglærerne gjennom å framheve yrkesfagenes verdi og egenart og yrkesfaglærernes særegne kompetanse. Utdanningsforbundet jobber for å få på plass ordninger som sikrer at flere tar lærerutdanning, bedre og mer målrettet kompetanseutvikling om er tilpasset yrkesfaglærerens behov og yrkesfagenes egenart.

Lønn og arbeidsvilkår

For å rekruttere og beholde yrkesfaglærere er det en særskilt utfordring at skolene må kunne konkurrere direkte med lønnsnivået i private virksomheter.

I tillegg til lønn for sin formelle utdanning, må yrkesfaglærere i større grad sikres lønnsansiennitet og lønnsmessig uttelling for den praktiske erfaringen de har fra yrkesfagene de underviser i.

Videre må verdsetting av fagbrev vurderes lønnsmessig.

Kunnskapsgrunnlag

De siste årene har vi etter hvert fått et bedre FoU-basert kunnskapsgrunnlag for å utvikle både yrkesfaglærerutdanningene og yrkesfaglærerrollen. Utdanningsforbundet utarbeider egne undersøkelser, vi initierer eksterne undersøkelser og vi er representert i ulike referansegrupper, forum og råd som jobber for et solid kunnskapsgrunnlag.

Regjeringens strategi

Regjeringen lanserte Yrkesfaglærerløftet - Strategi for fremtidens fagarbeidere høsten 2015. Utgangspunktet for strategien finner vi i mangelen på fagarbeidere i fremtiden, og tiltakene knyttes til 

  • økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere
  • god kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene
  • gode muligheter for kompetanseutvikling

For å lese regjeringens strategi, klikk på lenken nedenfor: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/18b2675273024ad3aeae27ecc4159edc/kd_yrkesfaglarerloftet_web_01.10.pdf

For å lese mer om Utdanningsdirektoratets arbeid med Yrkesfaglærerløftet, klikk på lenken nedenfor: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/yrkesfaglarerloftet/