Europeisk allianse for en bedre fagopplæring

European Alliance for Apprenticeships - Internasjonalt opprop for hvordan og med hvem vi kan jobbe for å styrke lærlingeordningen.

EU-kommisjonen utvikler og utarbeider en rekke anbefalinger for hvordan landene i Europa kan styrke sin poltikk på forskjellige områder, også innenfor yrkesrettet opplæring. De siste årene har man samarbeidet om å utvikle Et felles europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring som de fleste landene har sluttet seg til, og det har vært diskutert en rekke verktøy for å styrke fag- og yrkesopplæringen.

Etter finanskrisen i Europa bla det tydelig at land med godt utbygd lærlingessystem var bedre rustet til å takle kriser, og ungdomsledigheten var jevnt over lavere i disse landene. En nøkkel til å bygge et solid lærlingssystem finner vi i samarbeidet mellom alle aktører; bedrifter, skoler, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og myndigheten. Et sentralt grep fra EU-kommisjonen finner vi i initiativet European Alliance for Apprenticeships hvor en rekke aktører har undertegnet en Pledge, eller opprop for hvordan, og med hvem, de vil jobbe for å styrke lærlingeordningen.

Utdanningsforbundets innspill til alliansen

Både ETUCE og svært mange medlemsorganisasjoner, inkludert Utdanningsforbundet, har utformet innspill for hvordan vi skal jobbe for å styrke ordningen.

I tråd med målene for Den europeiske alliansen for lærlingeordningen vektlegger Utdanningsforbundet å jobbe for å øke bevisstheten om European Alliance for Apprenticeships. Utdanningsforbundet skal jobbe for bedre kvalitet, og vi skal

  • delta på ulike europeiske arenaer og fremme kvalitet i yrkesopplæringen, særlig lærlingeordningen, for ungdom
  • initiere mer kunnskap og forskning innen lærlingeordningen.
  • jobbe for at det er tid til diskusjon mellom lærere, instruktører og elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og på arbeidsplassene for å sikre at elevene og lærlingene får instruksjon, veiledning og ekte kvalifikasjon for nåværende og videre studier og ansettelse.
  • jobbe for et trygt arbeidsmiljø når elevene er i læretiden
  • bidra til å styrke samarbeid mellom skoler og bedrifter for bedre forståelse og utdanning for unge mennesker
  • forbedre lærerutdanning og videreutdanning i et livslangt perspektiv.

Les mer om alliansen

European Alliance for Apprenticeships: Klikk her for å lese mer om alliansen

Utdanningsforbundets opprop finner du ved å klikke her.