Utvalg for videregående opplæring - Lied-utvalget

For første gang på over 20 år skal videregående opplæring få en helhetlig gjennomgang. Fredag 1. september 2017 ble det vedtatt å sette ned et offentlig utvalg om videregående opplæring.

 Utvalget har et bredt mandat, de skal vurdere hvorvidt dagens modell for videregående opplæring fortsatt er den beste, eller om den bør fornyes. Utvalget skal vurdere, og eventuelt foreslå konkrete endringer i tilbud, organisering og ansvarsforhold i videregående opplæring. Utvalget leverte sin delinnstilling, NOU 2018:13 Kvalifisert, forberedt og motivert, 10. desember 2018. Hovedinnstillingen overleveres kunnskapsministeren 17. desember 2019.

Utvalgets sammensetting og mandat

Utvalget ledes av Ragnhild Lied. Lied er tidligere lærer og rådgiver i videregående skole, hun har bred bakgrunn fra Kvalitetsutvalget, medlem i ekspertutvalget for bedre gjennomføring i videregående opplæring (GIVO), hun har vært Utdanningsforbundets representant i Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring (SRY) – i tillegg til å ha vært både nestleder og leder i Utdanningsforbundet.
Her kan du lese mer om utvalget, mandat sammensetting og innspill til utvalget: https://www.liedutvalget.no/

Trivsel og mestring er viktig

Utdanningsforbundet har levert flere omfattende innspill til utvalgets arbeid hvor vi understreker at vi har en videregående skole hvor elevene i all hovedsak trives. Elevene opplever gjennomgående at de har gode sosiale relasjoner og at de har lærere som respekterer og bryr seg om dem. Derfor er det viktig at utvalget ser særlig på de unges hverdag, og på hvordan dagens unge opplever seg ivaretatt både hjemme og i skolen.

Fagenes betydning

Utdanningsforbundet understreket i vårt første innspill at det er på tide å løfte frem den store variasjonen i fagene videregående opplæring. Skoleslaget rommer svært mange fag, og det er store forskjeller mellom fagene både når det gjelder innhold, arbeidsmåter og omfang.

Utdanningsforbundet mener det kommende utvalgsarbeidet også bør ta for seg noen grunnleggende spørsmål knyttet til fagenes egenart og omfang i framtidens videregående opplæring, og løfte fram en diskusjon knyttet til selve begrepet «fag». Hele innspillet kan du lese her.

Referansegruppe

Det er etablert en referansegruppe bestående av arbeidslivets parter og lærerorganisasjonene. Utvalget skal holde referansegruppen orientert om sitt arbeid, f.eks. om aktuelle problemstillinger og fremdrift i arbeidet. Utvalget skal sørge for at partene får mulighet til å komme med innspill til utvalgets arbeid. Det skal også legges til rette for at andre relevante organisasjoner og fagmiljøer kan legge fram sine synspunkter og problemstillinger.