Slik jobber vi for lærere i videregående opplæring

Utdanningsforbundet er den klart største lærerorganisasjonen i videregående opplæring.

Størst i videregående opplæring

Utdanningsforbundet er den klart største lærerorganisasjonen i videregående opplæring. Vi er størst enten det dreier seg om lektorer, adjunkter, yrkesfaglærere, lærere i voksenopplæring eller rådgivere. Fordi vi er den eneste organisasjonen som organiserer bredt innenfor alle disse gruppene, er vi i en unik posisjon til å se hele videregåendefeltet i sammenheng. Samtidig følger vi opp de spesielle behovene til hvert enkelt programområde innenfor videregående opplæring.

Størrelsen gir oss styrke. Utdanningsforbundet er representert i alle sammenhenger der viktige avgjørelser blir tatt, enten det er på nasjonalt nivå, fylkeskommunalt nivå eller på den enkelte skole. Vi har et meget godt utbygd apparat av tillitsvalgte både lokalt og sentralt. I tillegg har vi dyktige ansatte med spisskompetanse innen ulike felt. Dette gjør at medlemmene våre kan forvente god støtte og hjelp i alle typer saker, fra rent faglige spørsmål til juridiske spørsmål og spørsmål om lønn, arbeidstid og arbeidsmiljø.

Medlemskap gir innflytelse

Utdanningsforbundet påvirker utviklingen av videregående opplæring i Norge. Vi lytter til medlemmene våre gjennom store høringer i organisasjonen, grundige spørreundersøkelser en god organisasjonsstruktur. Deretter fremmer vi medlemmenes synspunkter overfor regjeringen, Stortinget, fylkeskommunen og i mange andre sammenhenger nasjonalt og lokalt.  Utdanningsforbundet er representert i Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæringen og i hvert enkelt av de yrkesfaglige rådene. Vi er tett på fagfornyelsen av fellesfagene og involverer medlemmer og tillitsvalgte i dette arbeidet. Vi gir medlemmene våre en stemme overalt hvor sentrale spørsmål blir diskutert og viktige avgjørelser blir tatt.

Sentrale forhandlinger gir styrke

Utdanningsforbundet er bygd på ideen om at lærere står sterkere sammen. Mens enkelte andre organisasjoner tror arbeidstakere har mest å tjene på å forhandle lønn hver for seg, vil vi i Utdanningsforbundet sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår gjennom sentrale forhandlinger.

Vi er tydelige på at lang utdanning skal lønne seg, og vi arbeider for en sentral arbeidstidsavtale som gir læreren best mulig vilkår for å konsentrere seg om undervisningen.

Lytt til lærerne - vi kan videregående

Utdanningsforbundet er både en sterk fagforening og en viktig profesjonsorganisasjon for lærere i videregående skole. Vi vet at lærerne i videregående skole er de som kjenner videregående skole best. Vi arbeider for at lærerprofesjonen må være viktigste premissleverandør for den videre utviklingen av videregående opplæring i Norge. En utdanningspolitikk som ikke bygger på erfaringene og den faglige kompetansen til lærerne, vil aldri kunne lykkes.

Utdanningsforbundet står på for medlemmene hver dag. Enten våre tillitsvalgte banker på kontordøra til rektor eller til kunnskapsministeren, jobber de i alle sammenhenger med å formidle lærernes erfaringer og å få gjennomslag for våre synspunkter.