Slik blir du lærer i videregående opplæring

Hva kreves for å undervise i videregående skole? Hva er opptaksgrunnlaget, hvilke fag eller utdanningsprogram kan man undervise i - og hvordan får man utenlandsk lærerutdanning godkjent i Norge?

Videregående opplæring er mangfoldig, og det er mange veier til å bli lærer. Lærere i videregående underviser både unge og voksne, de har ansvaret for elevene i skolen, når de er på andre opplæringsarenaer og lærerne samarbeider med andre yrkesgrupper om elevens undervisning og opplæring. Stadig flere utdanningsinstitusjoner tilrettelegger for deler av studiet i et annet land.

Opptak

Det er i dag fire lærerutdanninger som kvalifiserer for å undervise i videregående skole. Du kan ta disse på heltid eller deltid.

For å komme inn lærerstudiene kreves det generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, samt spesielle opptakskrav for de ulike studiene. Informasjon om hvor du kan studere til lærer og opptakskravene til utdanningene finnes på nettsidene til Samordna opptak, eller ved det enkelte studiested.

Alle studenter med opptak til en lærerutdanning må fremlegge politiattest.

Realkompetanse

Hvis du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Du søker da til studiestedet, og du må legge ved skriftlig begrunnelse og dokumentasjon på din realkompetanse.

For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) er det også krav om 2 -års yrkesteori før lærerutdanningen. Etter behandling av søknaden vil du få et vedtak om du fyller kravene eller ikke.

Husk å oppbevar vurderingen og vedtaket - det er en dokumentasjon på at du fyller kravet om 2 års yrkesteori ved tilsetting som lærer.

Lærer 8-13

Etter de nye rammeplanene for lærerutdanningene har man undervisnings-kompetanse i fag både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Med fullført bachelor (180 studiepoeng)- eller mastergrad (innenfor relevante skolefag kan man bygge på med praktisk-pedagogisk utdannelse for allmenne fag (PPUA)). Det gir tittelen adjunkt eller lektor. Fra og med 2019 må du ha master for å kvalifisere seg for opptak til PPU for allmennfag. Opptak til PPU gjennomføres lokalt ved det enkelte studiested. Oversikt over de studiestedene som tilbyr PPU finner du på utdanning.no.

Les mer om adjunkt-tittelen på Utdanning.no: https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/adjunkt

Les mer om lektor-tittelen på Utdanning.no: https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/lektor

Man kan ta en 5-årige lektorutdanning som gir en kombinasjon av faglig fordypning, kunnskap om læring og praktisk erfaring med å undervise. Studiet gir kompetanse til å undervise i to fag på ungdomstrinnet i grunnskolen og i fag på videregående skole. Et fag er fordypningsfaget som man tar masteroppgaven i, og et fag er undervisningsfaget som skal utgjøre en årsenhet. Man kan velge mellom en rekke forskjellige fag.

Faglærer (1-13)

En faglærer har spisskompetanse innenfor et fag eller fagområde som for eksempel musikk, formgivning, idrett eller et annet skolefag. Faglærerutdanningen er en 3-årig bachelorutdanning. I tillegg til generell studiekompetanse er det for enkelte fag krav om bestått opptaksprøve i undervisningsfaget.

Faglærerutdanningen omfatter spesialiseringsmulighetene:

  • formgiving, kunst og håndverk
  • kroppsøving og idrettsfag
  • musikk, dans og drama
  • praktiske og estetiske fag

Utdanningen kvalifiserer for arbeid i faget i grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn (for noen fag også på småskoletrinnet), i videregående opplæring, i ulike typer voksenopplæring og i kulturskolen

Informasjon om hvor du kan studere til faglærer og opptakskravene til utdanningen finnes på nettsidene til Samordna opptak.

Klikk her for å gå til Samordna opptak: http://www.samordnaopptak.no/info/

Yrkesfaglærer (8-13)

Det er to hovedveier til å bli lærer i yrkesfag, enten via en 3-årig bachelorutdanning (yrkesfaglærer i et utdanningsprogram) eller 1-årig praktisk – pedagogisk utdanning (PPU-Y). For alle gjelder kravet om relevant fag- eller svennebrev og generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

For opptak til PPU-Y må du enten ha fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis, eller du kan søke på bakgrunn av fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad som for eksempel ingeniør, barnevernspedagog eller lignende og minimum to års relevant yrkespraksis.

Jobber du i skolen og har lyst til å bli yrkesfaglærer?

Det er stor mangel på yrkesfaglærere, og det er mange som er ansatt i videregående skole uten lærerutdanning.

Regjeringen Solberg innførte i 2017 en stipendordning for ansatte i undervisningsstilling uten lærerutdanning.

Skoleeier kan søke stipend for den ansatte, se mer informasjon om ordningen på Udir sine nettsider:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/

Hva blir du kvalifisert til?

Alle lærerutdanningene kvalifiserer for pedagogisk arbeid i skolen. De ulike utdanningene har fokus på faglig, didaktisk og pedagogisk kompetanse rettet mot ulike elevgrupper.

Den gir deg en kompetanse og kunnskap om barn, unge og voksnes utvikling og oppvekstmiljø. Utdanningene gir innsikt i og erfaring med det ansvaret og de oppgavene lærerne har gjennom det brede samfunnsmandatet som er nedfelt i opplæringsloven og voksenopplæringsloven med forskrifter.
Dersom du etter å ha bestått PPUA velger å studere flere undervisningsfag, får du automatisk undervisningskompetanse i disse uten å ta mer fagdidaktikk.

• Med bestått utdanning fra ett lærerutdanningsprogram kan du kvalifisere deg videre:1-årig PPU-Y kvalifiserer for opptak til den 3-årige bachelorutdanningen for yrkesfaglærere.
• 3-årig bachelorgrader kvalifiserer til en rekke mastergrader innenfor fag, pedagogikk, spesialpedagogikk eller ledelse.
• 5-årig lektorutdanning eller andre masterløp kvalifiserer for opptak til ph.d.-program. I dag finnes det mulighet for opptak til ordinært ph.d.-studium, eller man kan søke såkalte offentlig ph.d.

Andre yrkesmuligheter

Har du lærerutdanning er du attraktiv for ulike stillinger både i det offentlige og i det private, for eksempel innen offentlig forvaltning, kurs og opplæring. Lærere kan også søke jobb ved universiteter- og høyskoler og kvalifiserer seg gjennom førstelektorløp eller gjennom å avlegge ph.d. til stillinger innenfor lærerutdanningene og/eller forskning.

Yrkesfaglærerutdanningene kvalifiserer i tillegg til arbeid på opplæringskontor, instruktør i bedrift, sensor/prøvenemnder og opplæringsjobber i bedrifter. Du kan også søke stilling i fagskolesystemet, voksenopplæring og lærer i relevante fag på de på tre øverste trinnene i grunnskolen.

Godkjenning av utdanning fra utlandet

Har du en lærerutdanning fra utlandet er det nå Utdanningsdirektoratet som vurderer om den kan sidestilles med norsk lærerutdanning.

Søknadsskjema til NOKUT.