Renessanse for faga

Djupnelæring vil vere eit berande prinsipp i fagfornyinga som no er i gang. Prinsippet er ikkje nytt, men det har fått ny aktualitet. Først og fremst er det Ludvigsenutvalet si forteneste, men det er også følgt opp av departementet og stortinget.

Djupnelæring er ein læreprosess – ein måte å lære på – som legg vekt på å utvikle begrepsforståing og samanhengar innanfor eit fagområde, men også på tvers av fag og fagområde. Ein legg også vekt på faget sine metodar og korleis ein utviklar ny kunnskap i faget, og der det sentrale innhaldet i faget er sjølve fundamentet.

I desse dagar er arbeidsgrupper i gang med å finne fram til kjerneelementa i dei ulike faga. Dette er eit viktig arbeid med tanke på korleis faga vil bli, det er kjerneelementa som vil forme faga. Departementet har sagt at kjerneelementa i eit fag er det elevane må lære for å kunne meistre og bruke faget, det er sentrale metodar, begrep og prinsipp, og det er det viktigaste faglege innhaldet.

Vi ser konturane av ei styrking av faga og det faglege arbeidet i skulen gjennom det arbeidet som er i gang med å fornye faga. Kanskje kan vi til og med snakke om ein renessanse for faga.

Det vil også stille nye krav til lærarrolla og til lærarkompetanse når djupnelæring er det berande prinsippet i undervisninga. Med andre ord: Kven er djupnelæraren?

Det er den fagleg sterke læraren vi vil finne her. Å gå så djupt inn i faget som denne læremåten legg opp til, krev at læraren kan faget, på rimeleg høgt nivå. Å legge til rette for at elevane skal arbeide med metodiske spørsmål knytt til faget, lære korleis ein finn og dannar kunnskap i faget, finne samanhengane i faget og til andre fag, det er avanserte faglege aktivitetar. Og det krev ikkje minst god oversikt over faget sitt innhald. Dersom ikkje læraren kan faget, kan djupnelæring ende opp med læringsaktivitetar utan fagleg innhald og samanheng.

Djupnelæring krev også ein fagdidaktisk og metodisk dyktig lærar. Skal ein lukkast med djupnelæring, må lærestoff, tempo og utfordringar tilpassast elevane sine utgangspunkt og faglege utvikling.

Djupnelæraren vil også vere ein aktiv deltakar i det profesjonelle fellesskapet. Djupnelæring krev samarbeid over faggrenser. Dei faglege samanhengane handlar ikkje berre om eige fag, det handlar også om samanhengar på tvers av faga. Djupnelæring kan nettopp bli det som forsterkar det faglege samarbeidet, og som vil prege profesjonsfellesskapet og fylle det med fagleg innhald.

Samla sett minner denne læraren om den som er skildra i lærarrollerapporten.