12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem

I Utdanningsforbundets oppfølging av rapporten om inkluderende felleskap for barn og unge, vedtok sentralstyret 12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem.

Last ned Utdanningsforbundets 12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem (pdf)

 1. Alle barnehagebarn og elever skal i hele sin utdanning møte kvalifiserte lærere med høy og relevant kompetanse.
 2. Barnehagebarn som mottar spesialpedagogisk hjelp og elever som mottar spesialundervisning skal fortrinnsvis inkluderes i det ordinære tilbudet og i fellesskapet.
 3. Lærerne har det grunnleggende ansvaret for forberedelse, gjennomføring og oppfølging av det helhetlige pedagogiske og faglige arbeidet med barn, unge og voksne i barnehage og skole.
 4. Ledelsen har det overordnede pedagogiske og administrative ansvaret, herunder å forvalte tilgjengelige ressurser som sikrer et fleksibelt pedagogisk støttesystem og sørge for at rettigheter og plikter som følger av lov og forskrifter blir oppfylt.
 5. Et pedagogisk støttesystem i barnehagen skal minst utgjøre en spesialpedagog. Et pedagogisk støttesystem i skolen skal minst utgjøre en helsesykepleier, en sosiallærer/rådgiver og en spesialpedagog med undervisningskompetanse / lærer med spesialpedagogisk kompetanse.
 6. Arbeidet i et pedagogisk støttesystem ledes av en koordinator.
 7. Kommunen skal enten ha nødvendig flerfaglig kompetanse i egen veiledningstjeneste eller ha avtaler om tilgang på kompetanse.
 8. En lokal veiledningstjeneste bygges med utgangspunkt i PP-tjenesten, som skal ha et formalisert samarbeid med andre kommunale tjenester, eksempelvis helsestasjon og barneverntjeneste. Tjenesten skal være fri og faglig uavhengig.
 9. Et flerfaglig samarbeid i den lokale veiledningstjenesten organiseres gjennom én eller flere koordinatorer (kontaktpersoner).
 10. Nasjonal bemanningsnorm og kompetansekrav i PP-tjenesten.
 11. Individuell rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning videreføres som enkeltvedtak, og utløses etter en sakkyndig vurdering gjort av PP-tjenesten.
 12. Formaliserte krav til samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale, regionale og statlige tjenester.

 

I april 2018 ble rapporten om inkluderende fellesskap for barn og unge lagt frem av en ekspertgruppe ledet av Thomas Nordahl. Rapporten skisserte omfattende endringer i det spesialpedagogiske støttesystemet. Utdanningsforbundets høringssvar på rapporten kan leses her.

 

I Utdanningsforbundets oppfølging av rapporten om inkluderende felleskap for barn og unge, vedtok sentralstyret 12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem. Prinsippene ble spilt inn til Kunnskapsdepartementet i deres arbeid med stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

 

Regjeringen har fulgt opp arbeidet i Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på - tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO. Utdanningsforbundet deltar på jevnlige innspills- og dialogmøter for å fremme vår politikk.