12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem

I april 2018 ble rapporten om inkluderende fellesskap for barn og unge lagt frem av en ekspertgruppe ledet av Thomas Nordahl. Rapporten skisserte omfattende endringer i det spesialpedagogiske støttesystemet. Utdanningsforbundets høringssvar på rapporten kan leses her.

I Utdanningsforbundets oppfølging av rapporten om inkluderende felleskap for barn og unge, har sentralstyret vedtatt 12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem. Prinsippene er spilt inn til Kunnskapsdepartementet i deres arbeid med stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Utdanningsforbundets 12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem

Regjeringen har fulgt opp arbeidet i Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på - tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO. Utdanningsforbundet deltar på jevnlige innspills- og dialogmøter for å fremme vår politikk.