Finansiering av barnehagene

Utdanningsforbundet mener tilskuddssatsene til private barnehager burde vært regulert på nasjonalt nivå, og at det burde vært et forbud mot alle former for fortjeneste i private barnehager.

Kommunene finansierer størsteparten av utgiftene både til de offentlige og de private barnehagene i Norge. Det resterende dekkes i stor grad av foreldrene. Offentlige tilskudd og annen støtte fra kommune eller eier utgjør en liten del av finansieringen. Staten gir tilskudd til samisk barnehagetilbud, tiltak for bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige barn i førskole­alder og svømming i barnehagene.

Så lenge de følger gjeldende lovverk, velger kommunene selv hvor mye penger de ønsker å bruke på barnehagene.

Foreldrene skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Fra januar 1.1.2021 er maksprisen 3230 kroner per måned. Dette utgjør om lag 15 prosent av kostnadene for en barnehageplass.

Tilskuddet til private barnehager

Hver kommune beregner tilskuddet til private barne­hager på bakgrunn av utgiftene til egne kommunale barnehager. Det er likebehandling av offentlige og private barnehager, og fra og med 2016 får de private barnehagene tilskudd som tilsvarer 100 prosent av kostnadene i private barnehager.

Kommunens pensjonskostnader blir holdt utenfor beregningsgrunnlaget for tilskuddet og de private barnehagene får i stedet et fast tilskudd på 13 prosent av brutto lønnsutgifter i kommunens egne ordinære barnehager.

Det er store variasjoner i hvor mye penger kommunene bruker på hvert enkelt barn i barnehage. Kommunene som bruker mest, bruker om lag dobbelt så mye som kommunene som bruker minst. Da tilskuddet til private barnehager er basert på kostnaden i kommunale barnehager er det tilsvarende forskjeller i hvor store tilskudd de private barnehagene får.

Utdanningsforbundet mener

Barnehageloven krever at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode, samtidig åpner barnehageloven for at eierne av private barnehager kan ha et rimelig årsresultat. I praksis har dette åpnet for at private eiere kan ha en svært høy fortjeneste på barnehagedrift og at en økende andel av barnehagene er eid av kommersielle selskaper.

Utdanningsforbundet mener at det er alt for store forskjeller i hvor mye de private barnehagene får i tilskudd. Tilskuddssatsene burde vært regulert på nasjonalt nivå. Utdanningsforbundet mener at barnehagens lovens krav om at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode må bety nettopp det, og ønsker derfor at det innføres et forbud mot alle former for fortjeneste i private barnehager.