Arbeidstid barnehage

Tiden til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogiske ledere og barnehagelærere har stått på stedet hvil i 40 år. Samtidig har kravene til barnehagelærerne økt radikalt. Derfor trenger vi mer tid og sikring av at tiden blir brukt til det den skal.

Den nye rammeplanen for barnehagen innebærer for eksempel en vesentlig utvidelse av den pedagogiske lederens og barnehagelærernes ansvar og plikter – og inneholder hele 270 pålegg i form av «skal-formuleringer».

Barnehagelærerne og de pedagogiske lederne i Utdanningsforbundet har sagt tydelig fra om at mange ikke får den tiden de har krav på. En undersøkelse Respons Analyse nylig gjennomførte på oppdrag fra Utdanningsforbundet viser at hele 26 prosent av barnehagelærerne bruker mindre enn de fire timene de har krav på til planlegging og for- og etterarbeid i uken. Tre prosent får i snitt bare en eneste time.

Vi mener at barnehagelærerne ikke får nok tid til å forberede en variert pedagogisk hverdag tilpasset hvert enkelt barn og barnegruppen som helhet.

Mye gratisarbeid

Undersøkelsen fra Respons Analyse viser også at hele 86 prosent av pedagogiske ledere og barnehagelærere må jobbe med planlegging og for- og etterarbeid på fritiden sin for å komme i mål: Nesten seks av ti bruker 1-2 timer i uken, mens 22 prosent bruker enda mer.

På bakgrunn av en høring blant medlemmene utformet Utdanningsforbundet følgende to overordnede krav i forhandlingene med KS:

  • Økt tid til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogisk leder og barnehagelærer.
  • Sikring av pedagogisk leders og barnehagelærers tid til å arbeide selvstendig med planlegging, for- og etterarbeid.

Tiden må sikres

Å drive profesjonelt arbeid med barn basert på faglig skjønn krever handlingsrom. Og det krever tid. Tid som må skjermes og ikke brukes til andre presserende oppgaver hver gang noe dukker opp. Utdanningsforbundet mener at dersom barnehagelærerne skal ha mulighet til å levere etter forventningene, må de ha tid til planlegging og oppfølging av hvert enkelt barn, og mulighet til selv å avgjøre hvordan tiden best kan benyttes.

Hva kan jeg gjøre?

Nå er krav om arbeidstid i barnehagen og forhandlinger om særavtalen, SFS 2201, tatt inn i tariff-forhandlingene mellom KS og Unio. Våre forhandlere vil jobbe hardt for at kravene blir innfridd. Men skal vi vinne fram må vi ha opinionen med oss. Bruk din stemme aktivt og sørg for å spre budskapet om hvorfor det er viktig å sikre og utvide barnehagelærernes tid til planlegging, for- og etterarbeid.

Fakta om arbeidstidsforhandlingene

Den eksisterende arbeidstidsavtalen (SFS 2201) ble sagt opp av Utdanningsforbundet høsten 2017.

I reforhandlingen av avtalen fremmet Utdanningsforbundet to krav ovenfor KS: 1) Sikring av tiden, og 2) mer tid, til planlegging for- og etterarbeid.

Tilbuddet til KS var å videreføre eksisterende avtale. Utdanningsforbundet godtok ikke tilbudet, og dermed gikk saken til nemnd. 

Utdanningsforbundet sa 17. april nei til nemndskjennelsen fordi vi mente forslaget ikke ga barnehagelærerne tilstrekkelig tid og handlingsrom til å følge opp barna på en god måte.

18. april ble krav om arbeidstid i barnehagen og forhandlinger om særavtalen, SFS 2201, tatt inn i tariff-forhandlingene mellom KS og Unio. 

12.400 medlemmer (barnehagelærere/pedagogiske ledere og styrere) er omfattet av avtalen.