Uføreforsikring

Skulle du være så uheldig å bli ufør, er det viktig å ha sikret deg med en god uføreforsikring på forhånd.

Uføreforsikring

Finn pris og start søknadsprosess

Medlem (alder og antall G)

5G
10G
15G
20G
25G
30G

Uføreforsikring for livsledsager

Finn pris og start søknadsprosess

Livsledsager (alder og antall G)

5G
10G
15G
20G
25G
30G

Endring av uføreforsikringen fra 1.1.2019

Tidligere bestod produktet av en engangsutbetaling og to delutbetalinger. Forsikringen er nå endret til å gi månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen. Utbetalingene starter allerede 15 måneder etter at man ble sykemeldt. Første sykemelding må være etter 01.01.2019.

Trenger jeg uføreforsikring?

Det å bli arbeidsufør kan være svært tøft økonomisk, og det er gjerne unge i etableringsfasen det får størst konsekvenser for. Med uføreforsikring står man bedre rustet økonomisk dersom noe slikt skulle skje.

Valg av forsikringssum

Hvor stor dekning som trengs er individuelt. Ved valg av forsikringssum er det vanlig å ta utgangspunkt i hvor mye man trenger for å betjene lån og opprettholde den livsstilen man har i dag, dersom inntekten må baseres på uføretrygd.

Forsikringssum baseres på folketrygdens grunnbeløp (G). 1 G er i dag kr 96 883. Du kan velge mellom en dekning på 5, 10, 15, 20, 25, eller 30 G. Ved å bruke bestillingskalkulatoren øverst på denne siden kan forsikringssum og pris beregnes.

Utbetaling

Forsikringen gir månedlige forskuddsutbetalinger fra 15 måneder etter første sykemeldingsdag. Forsikrede må være minst 50 prosent arbeidsufør og motta arbeidsavklaringspenger. Et varig uførevedtak gir rett til utbetaling av resten av forsikringssummen. Uføreforsikring gir også utbetaling hvis man har vært sammenhengende minst 50 prosent arbeidsufør i 5 år, uavhengig av om NAV har fattet vedtak om varig uførepensjon.

Bestill forsikringen

For å kjøpe uføreforsikring eller øke forsikringssum må det fylles ut en egenerklæring for helse. Benytt bestillingskalkulatoren øverst på denne siden for å beregne pris og forsikringssum. Forsikringen er gyldig fra datoen den sendes. Problemer med BankID?

Det er 4-6 ukers behandlingstid hos helsevurdering i Tryg Forsikring som behandler søknadskjemaene. Har du henvendelser angående søknadsprosessen eller om søknaden er levert kan
du ta kontakt med helsevurdering i Tryg Forsikring på telefon 55 17 15 55 eller
e-post helse@tryg.no

Forsikring for samlivspartner

Du kan også bestille livs- og uføreforsikring for din samlivspartner.

Har du allerede tegnet uføreforsikring hos oss, kan forsikringssummen økes og reduseres under Mine forsikringer på Min Side.

Uføreforsikringen gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år.

For å kjøpe uføreforsikring forutsettes det at du har grunnforsikringen eller studentforsikringen. Er du ordinært medlem og ikke har grunnforsikringen, vil den automatisk bli lagt inn ved bestilling. Det er Tryg Forsikring som behandler søknader om personforsikringer.Hvordan beregne forsikringssummen på uføreforsikringen?

For å kartlegge hvilket behov man har når det kommer til uføredekning, er det flere områder du bør se på:

  • hvor høy dekning er det behov for å kunne betjene nåværende totallån (bolig, bil, studiegjeld etc.)
  • hvordan opprettholde den livsstilen du har i dag
  • er du aleneforsørger, enslig eller har du samlivspartner med inntekt
  • hva vil du få fra offentlige trygdeordninger, og eventuelle forsikringsordninger gjennom arbeidsgiver eller andre selskap.

Uførekapital
Forsikringssum baseres på folketrygdens grunnbeløp (G). 1 G er i dag kr 96 883.
Du kan velge mellom en dekning på 5, 10, 15, 20, 25, eller 30 G. Ved å bruke bestillingskalkulatoren øverst på denne siden kan forsikringssum og pris beregnes.

Offentlige trygdeordninger
NAV utbetaler 66 prosent av bruttolønn over de to siste år, men ikke høyere enn 6 G (581 298 kr). 

Andre forsikringsordninger
Statens pensjonskasse kan gi utbetaling ved uførhet til ansatte i staten og skoleverket.
Arbeidsgiver kan ha egne pensjonsordninger for sine ansatte, ta derfor kontakt med din arbeidsgiver for mer informasjon.

Kan forsikringssum i uføreforsikringen økes?

Forsikringssummen i uføreforsikringen kan økes. Endring av uføreforsikringen må vurderes av Tryg Forsikring. Helseerklæring må derfor leveres inn på nytt. Forsikringen kan imidlertid ikke økes mer enn til 30 G (1 G er 96 883 kr). 

Kan forsikringssum i uføreforsikringen reduseres?

Forsikringssum i uføreforsikringen kan reduseres. Reduksjon er en endringsoppsigelse, og det må derfor gis skriftlig beskjed om dette på e-post til oss. Reduksjonen vil tre i kraft fra neste hovedforfall (31.12).

Når gir uføreforsikringen rett til utbetaling?

Se informasjon om endring av vår uføreforsikring lenger opp på siden. Endringen trer i kraft 1.1.2019. 

Et varig uførevedtak på minst 50 prosent gir rett til utbetaling av forsikringssummen. Noe behandlingstid må påregnes. Uføreforsikring gir også utbetaling hvis man har vært sammenhengende minst 50 prosent arbeidsufør i 5 år, uavhengig av om NAV har fattet vedtak om varig arbeidsuførhet. Forsikringen gir også delutbetaling ved arbeidsavklaringspenger.

Kriterier for delutbetaling Utbetalingssum 
NAV-vedtak om minst 50 % arbeidsavklaringspenger* for tilsammen 2 år sammenhengende 10 % av forsikringssummen
NAV-vedtak om minst 50 % arbeidsavklaringspenger* for tilsammen 4 år sammenhengende 20 % av forsikringssummen
NAV-vedtak om minst 50 % arbeidsavklaringspenger* utover totalt 4 år  Resterende 70 % av forsikringssum

*Arbeidsavklaringspenger må være innvilget grunnet arbeidsuførhet
** Uavhengig av vedtak om uførepensjon fra NAV

Tabell for nedtrapping ved alder og forsikringssum ved utbetaling av erstatning finner du i meny til høyre. 

Kan jeg tegne uføreforsikring selv om jeg har en uføregrad?

For å tegne uføreforsikring, må du være 100 prosent arbeidsdyktig.

Blir forsikringssummen nedjustert når jeg blir eldre ?

Vår kollektive livs- og uføreforsikring nedtrappes etter fylte 51 år til og med fylte 60 år. Se avtrapningstabell over gjeldende utbetaling for gitt alder i dokumentene under "Vilkår 2018" i meny til høyre. 

Er det forskjellige priser for hvor gammel jeg er når jeg kjøper en uføreforsikring?

Alle forsikringer prises ut ifra skaderisiko. For livs- og uføreforsikring er alder en viktig risikofaktor, og prisen øker derfor med alderen. Priser deles inn i aldersintervaller på fem år (36-40 år, 41-45 år osv.), og overgang til ny alderskategori vil medføre prisøkning. Se i meny til høyre for utbetalings- og avtrapningstabell. 

Hva er forskjellen på uførerente og uførekapital?

Se informasjon om endring av vår uføreforsikring lenger opp på siden. Endringen trer i kraft 1.1.2019.

Ved 50 prosent varig uførevedtak fra NAV, vil en uførekapital gi en engangsutbetaling, mens uførerente vil gi månedlige utbetalinger. Uførerente er skattepliktig med 20 prosent av utbetalingen. Utdanningsforbundet tilbyr uførekapital, men ikke uførerente.

Kan jeg dele opp betalingen min?

Får du faktura per post kan du kun ha 1, 2 eller 4 betalingsterminer. Har du en elektronisk betalingsløsning som eFaktura-avtale eller avtalegiro-avtale kan du velge opptil 12 terminer. 

Dersom du ønsker å motta betalingskravene for dine forsikringer elektronisk må du selv opprette en AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale i din nettbank.

For å opprette en avtale om eFaktura kan du søke opp "Utdanningsforbundet" som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Har ditt medlemsnummer færre enn åtte siffer legger du inn nuller i forkant, f.eks 00012345.

En AvtaleGiro må opprettes i nettbanken ved betalingen av din forsikringsfaktura. 

Hvis du ønsker å endre antall terminer, ta kontakt på epost forsikring@udf.no eller på telefon 24 14 20 00.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp per denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelle forsikringsvilkår  punkt 2 for mer informasjon.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Sier Utdanningsforbundet opp forsikringen jeg har et annet sted?

Utdanningsforbundet sender ikke oppsigelser til andre forbund eller forsikringsselskap når du bestiller forsikring hos oss. Du må derfor selv sørge for å si opp eksisterende forsikringer i andre forbund eller forsikringsselskap.