Studentforsikring

For deg som er student har vi laget en uslåelig studentforsikring. Her får du innbo-, reise-, ulykkes-, og uføreforsikring i en og samme pakke. Du er også dekket ved studieopphold i utlandet. I tillegg er helsetelefon og psykologisk helsehjelp inkludert. Alt dette til kun 996 kroner i året.

Bestill studentforsikring

Finn pris og bestill forsikring

Studentforsikringen med innbo-, reise-, ulykkes- og uføreforsikring koster kun kr 996 pr. år.

SMS 

Send SMS med kodeord "udf 223" til 2080. 

Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde (tidligst dagen etter bestillingsdato). Eksempel: "udf 223 fra 01.02.2020".

E-post og telefon

Du kan også bestille via e-post forsikring@udf.no, eller ringe oss på 24 14 20 00

Innboforsikring

 • Dekker vann-, brann- og naturskade samt plutselig skade og tyveri av innbo for inntil kr 500 000
 • Tyveri av sykkel
 • Tyveri og skade på mobil, PC og nettbrett
 • Bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker med inntil kr 100 000
 • ID-tyveri, identitetsmisbruk og misbruk i sosiale medier
 • Innbo er også dekket ved studieopphold i utlandet opp til 180 dager
 • Privatansvar og rettshjelp

Reiseforsikring

 • Dekker reiser med inntil 90 dagers reisevarighet
 • Dekker reisevarighet med inntil 180 dager for studieopphold i utlandet. (Gjelder kun for studieoppholdet, og ikke ved generelle reiser utover 90 dager.)
 • Avbestilling, tap av bagasje, reisesyke, hjemtransport, reiseavbrudd, forsinkelse og evakuering.
 • Hjemtransport i Norden ved alvorlig sykdom i nærmeste familie
 • Ingen egenandel

Reiseforsikringen er individuell og gjelder kun for deg som er studentmedlem.

Ulykkesforsikring

 • Utbetaling på inntil kr 500 000 ved varig skader som følge av ulykke
 • Utbetaling på kr 5 000 ved bruddskader
 • Behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, f.eks. tannlege, lege og fysioterapeut. 

Uføreforsikring

Forsikringen gir månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen. Utbetalingene starter allerede 15 måneder etter at man blir sykemeldt.

 • Forsikringssum på 5 G* (kr 499 290)
 • Engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet
 • Forsikringen gir rett til erstatning på 10 000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden. 

*G står for Folketrygdens Grunnbeløp og er på kr 99 858. Beløpet reguleres hvert år den 1. mai og sikrer at forsikringssummen stiger.

Tryg Legehjelp

Du får inkludert Tryg Legehjelp, hvor erfarne leger og sykepleiere svarer på helsespørsmål 24 timer i døgnet, hver dag. For studenter innebærer dette også psykisk helsehjelp. Her kan du ta kontakt hvis du opplever for eksempel angst, depresjon eller søvnproblemer.  

Telefonnummeret til Tryg Legehjelp er 55 17 90 09.

Reisekort på mobil

Få reisekortet på mobilen og ha det tilgjengelig til enhver tid. Ved å laste ned medlemsappen vår "UDF Medlem" får du reisekortet, medlemskortet og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone). Merk at om du har reiseforsikring for familie, er det kun medlemmet som får opp reiseforsikringsbeviset i appen, men dette kan enkelt deles med resten av familien inne i appen. Mer informasjon om reisekort på mobilen.

Endres automatisk når du er ferdig som student

Forsikringen gjelder for medlemmer av Pedagogstudentene og varer ut kalenderåret du er ferdig å studere. Ved overgang til ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet blir de ulike forsikringene automatisk overført til ordinære forsikringer ved hovedforfall 31.12. Studentforsikringen kan kun kjøpes som en pakkeløsning. Har du andre behov kan du benytte deg av Utdanningsforbundets ordinære forsikringer.

Spørsmål og svar:

Koster det noe å være medlem av Pedagogstudentene?

Det er gratis å være medlem av Pedagogstudentene, og det første året etter endt studieperiode har du kontingentfritak som medlem av Utdanningsforbundet. Ved overgangen til ordinært medlemskap, vil du bli registret med Utdanningsforbundets obligatoriske grunnforsikring. Forsikringen koster 888 kr i året, og du kan reservere deg mot grunnforsikring. Les mer om forsikringen og muligheten for å reservere seg

Hvilke type forsikringer kan Utdanningsforbundet tilby studenter?

Studenter kan kjøpe alle ordinære forsikringer, men har en tilrettelagt studentforsikring til en svært gunstig pris. Dette er en pakkeløsning som inneholder innboforsikring, reiseforsikring, ulykkesforsikring og uføreforsikring til kr 996 per år. Har du andre behov kan du benytte deg av Utdanningsforbundets ordinære forsikringer.

Studentforsikringen gjelder for medlemmer av Pedagogstudentene, og varer ut kalenderåret du er ferdig å studere. Ved overgang til ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet blir de ulike forsikringene ved årsslutt automatisk overført til ordinære forsikringer. 

Hva dekker ulykkesforsikringen i studentpakken?

Ulykkesforsikringen gir en dekning på inntil kr 500 000 ved medisinsk invaliditet etter ulykke. Den dekker også behandlingsutgifter, og gir i tillegg utbetaling på kr 5 000 ved bruddskade på ben, arm, skulder og hode.

Hva dekker uføreforsikringen i studentpakken?

Uføreforsikrinen har en dekning på 5 G (kr 499 290) og krever ingen helsevurdering.

Engangsutbetaling

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling av hele forsikringssummen når:

 • du har fått vedtak om minst 50 % varig uføretrygd fra NAV eller
 • du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i fem år etter første sykemeldingsdag.


Månedlig forskuddsutbetaling av forsikringssum

Fra 15 måneder etter første sykemeldingsdag, som førte til arbeidsuførheten, utbetales 1 % av forsikringssummen månedlig. Månedlig utbetaling skjer etterskuddsvis.

For skader oppstått før 01.01.2019 gjelder andre vilkår. Kontakt vår forsikringsavdeling på telefon 24 14 20 00.

Når gir uføreforsikringen i studentpakken rett til utbetaling?

Fra 15 måneder etter første sykemeldingsdag gir forsikringen rett til månedlig forskuddsutbetaling. 

Forsikrede må motta arbeidsavklaringspenger fra NAV og være minst 50 % arbeidsufør.

Forsikringen gir rett til erstatning på 10 000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden. 

Kan uføreforsikringen utvides?

Ja. Det må leveres inn egenerklæring som behandles av Tryg Forsikring. Bestill økt dekning av uføre ved å benytte bestillingskalkulatoren.  

Hva er forskjellen på uføreforsikring og ulykkesforsikring?

Uføreforsikring gir rett til utbetaling hvis du blir arbeidsufør og ikke kan jobbe, helt eller delvis. 

Ulykkesforsikring gir rett til utbetaling ved varig skade eller behandling som følge av ulykke. En ulykke defineres som en plutselig og uventet, ytre, fysisk hendelse.

Er det egenandel i innboforsikringen i studentpakken?

Det er ingen egenandel på innboforsikringen, med noen unntak:

 • Tyveri av sykkel som ikke er registrert i FG-godkjent sykkelregister – 2 000 kroner
 • Tyveri av og skadeverk på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin – 2 000 kroner
 • Plutselige skader på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin – 2 000 kroner
 • Naturskader – 8 000 kroner
 • Privatansvar – 2 000 kroner
 • Rettshjelp – 4 000 kroner og i tillegg 20 prosent av de utgifter som påløper utover 4 000 kroner 
 • Rettshjelp ved forbrukerkjøp – 4 000 kroner

Skal tyveri, hærverk, ran etc. politianmeldes?

Ja. Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

Er det tilfeller der jeg ikke får utbetalt på forsikringen?

Ingen forsikringer dekker alt. I forsikringsavtalen, som består av forsikringsbevis og vilkår, står det beskrevet hva som ikke dekkes, og hva du selv har ansvar for å passe på for å unngå skade. I forsikringsbeviset finner du sikkerhetsforskrifter, som sier hvilket ansvar du har for at forsikringen skal være gjeldende. Et eksempel fra reiseforsikring, er ditt ansvar for å påse at tyveriutsatte gjenstander ikke legges i bagasje som skal sjekkes inn. Et eksempel fra innboforsikring, er ditt ansvar for å holde vinduer og dører lukket og låst. Brudd på sikkerhetsforskriftene kan medføre reduksjon eller bortfall av erstatning.

Det finnes også unntak i forsikringer. Disse er spesifisert i vilkårene, og forteller om hvilke hendelser/tilfeller forsikringen ikke er dekket. Det er lurt å sette seg inn i hvilke unntak som gjelder for forsikringen. Et eksempel fra reiseforsikring, er unntak for streik. Det betyr at om flyet ditt ikke går grunnet streik er ikke dette dekket, da det er flyselskapene som er erstatningsansvarlig i slike saker.

Ved konkurs
Det finnes ingen reiseforsikring som gir erstatning ved konkurs, men hvis reiseoperatøren er medlem av Reisegarantifondet, kan det være at de refundere utgiftene. Hvis tapet ikke er dekket under reisegarantiordningen, kan du sjekke med banken din. Noen banker dekker tap av utgifter dersom reisen er betalt med kredittkort.

Her kan du se hvilke reiseselskap som er medlem av reisegarantifondet

Jeg skal studere i utlandet, gjelder studentforsikringen?

Ja, du er dekket av studentforsikringen i inntil 180 dager, når du studerer eller har praksis i utlandet.

Hvor lenge kan jeg beholde studentforsikringen?

Uavhengig av når i året man er ferdig å studere, vil studentforsikringen alltid løpe ut inneværende kalenderår. Er du ferdig med studiene i juli, vil forsikringen løpe til den 31.12. 

Forsikringen vil automatisk videreføres til ordinære forsikringer fra årsskiftet etter overgang fra Pedagogstudentene til Utdanningsforbundet (1. januar). Sier du opp din studentforsikring innen 31.12. i overgangsåret, vil ikke forsikringene videreføres. En oppsigelse må skje skriftlig til forsikring@udf.no 

Kan jeg endre innholdet i studentforsikringen?

Studentforsikringen er en pakkeløsning med fire forsikringer. Det er ikke mulig å utvide eller endre noen av forsikringene, men ønsker du høyere summer eller annen dekning, kan andre forsikringer kjøpes i tillegg, som for eksempel reiseforsikring for famille. Det samme gjelder ved ønsket om høyere dekning på innboforsikringen eller uføreforsikringen.
Som medlem av Pedagogstudentene, kan du benytte deg av alle de kollektive forsikringene som Utdanningsforbundet tilbyr. Les mer om våre medlemstilbud og forsikringer.

Kan jeg dele opp betalingen min?

Får du faktura per post kan du kun ha 1, 2 eller 4 betalingsterminer. Har du en elektronisk betalingsløsning som eFaktura-avtale eller avtalegiro-avtale kan du velge opptil 12 terminer. 

Dersom du ønsker å motta betalingskravene for dine forsikringer elektronisk må du selv opprette en AvtaleGiro eller eFaktura-avtale i din nettbank.

For å opprette en avtale om eFaktura kan du søke opp «Utdanningsforbundet» som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Har ditt medlemsnummer færre enn åtte siffer legger du inn nuller i forkant, f.eks. 00012345.

En AvtaleGiro må opprettes i nettbanken ved betalingen av din forsikringsfaktura. 

Hvis du ønsker å endre antall terminer, ta kontakt på epost forsikring@udf.no 
eller på telefon 24 14 20 00.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp pr. denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelle forsikringsvilkår.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side 
eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Sier Utdanningsforbundet opp forsikringen jeg har et annet sted?

Utdanningsforbundet sender ikke oppsigelser til andre forbund eller forsikringsselskap når du bestiller forsikring hos oss. Du må derfor selv sørge for å si opp eksisterende forsikringer i andre forbund eller forsikringsselskap. 

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no